Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Диклоген в Астане

Упорядочить по:

Диклоген инструкция по применению

Диклоген показания к применению

Қолданылуы Дәрілік препарат ересектерде қолдануға арналған Бұлшықет ішіне енгізу - ауыру сезімінің жедел түрлерінде (бүйрек шаншуы, остео- және ревматоидты артриттің өршуі, арқа аумағындағы жедел ауыру, жедел подагра, жарақаттар және сынықтар, сонымен қатар операциядан кейінгі ауыру сезімін қосқанда) Вена ішіне инфузия - стационар жағдайында операциядан кейінгі ауыруды емдеу немесе оның профилактикасы Лекарственный препарат показан к применению у взрослых Внутримышечное введение - при острых формах боли (включая почечные колики, обострения остео- и ревматоидного артрита, острую боль в спине, острую подагру, травмы и переломы, а также послеоперационную боль) Внутривенная инфузия - лечение или профилактика послеоперационной боли в условиях стационара

Диклоген противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар - диклофенакқа, натрий метабисульфитіне немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық - анамнезінде ибупрофенді, ацетилсалицил қышқылын немесе басқа қабынуға қарсы стероидты емес дәрілерді қабылдаудан кейін бронх түйілуінің, демікпенің, ангионевроздық ісіну, есекжем немесе жедел риниттің болуы - шығу тегі анықталмаған қан түзілуінің бұзылуы, гемостаз және қан ұюының бұзылуында - коронарлық шунттау операциясынан кейінгі операциядан кейінгі ауыруды емдеу (немесе жасанды қан айналымы аппаратын қолдану) - ішектің қабыну аурулары (Крон ауруы немесе ойық жаралы колит) - қазіргі кезде немесе бұрын қайталанған пептикалық ойық жараның/геморрагияның болуы (расталған екі немесе одан да көп ойық жаралы ауру немесе қан кетудің жеке жағдайлары) - анамнезінде қабынуға қарсы стероидты емес препараттарды қабылдаумен байланысты асқазан-ішектен қан кетудің болуы немесе ойық жараның тесілуі - жаңа цереброваскулярлық немесе басқа қан кетулер - анықталған іркілісті жүрек жеткіліксіздігі (NYHA II-IV класы), жүректің ишемиялық ауруы, шеткері артериялардың немесе ми қантамырларының ауруы - бауыр немесе бүйрек функциясының ауыр дәрежедегі бұзылуы - ауыр дәрежедегі жүрек жеткіліксіздігі - жүктілік және емшекпен емізу кезеңі - 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер Вена ішіне қолданған кезде - қабынуға қарсы стероидты емес препараттарды немесе антикоагулянттарды қатар қолдану (төмен дозадағы гепаринді қоса) - анамнезде геморрагиялық диатез, расталған немесе күдік тудыратын цереброваскулярлық қан кету болса - қан кету қаупі жоғары операциялар - анамнезінде демікпе болса - бүйректің орташа немесе ауыр жеткіліксіздігі (сарысудағы креатинин > 160 мкмоль/л) - гиповолемия немесе кез келген себепті сусыздану Противопоказания - гиперчувствительность к диклофенаку, метабисульфиту натрия или к любому из вспомогательных веществ - при наличии в анамнезе бронхоспазма, астмы, ангионевротического отека, крапивницы или острого ринита после приема ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств - при нарушениях кроветворения невыясненного происхождения, нарушения гемостаза и свертывания крови - лечение послеоперационной боли после операции коронарного шунтирования (или применения аппарата искусственного кровообращения) - воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) - при наличии в настоящем или в прошлом рецидивирующей пептической язвы/геморрагий (два или более отдельных случая подтвержденной язвенной болезни или кровотечений) - при наличии в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения или перфорации язвы, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов - свежие цереброваскулярные или другие кровотечения - установленная застойная сердечная недостаточность (NYHA класса II-IV), ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий или сосудов головного мозга - нарушение функции печени или почек тяжелой степени - сердечная недостаточность тяжелой степени - период беременности и кормления грудью - детский и подростковый возраст до 18 лет При внутривенном применении - сопутствующее применение нестероидных противовоспалительных средств или антикоагулянтов (включая гепарин в низких дозах) - при наличии в анамнезе геморрагического диатеза, подтвержденных или подозреваемых цереброваскулярных кровотечений - операции, связанные с высоким риском кровотечений - при наличии в анамнезе астмы - умеренная или тяжелая почечная недостаточность (креатинин сыворотки> 160 мкмоль / л) - гиповолемия или обезвоживание по любой причине
Сертификаты
Фото
Оформить самовывоз Диклоген в Астане можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Астана, р-н Алматы, пр. р.Кошкарбаева, д 28, блок а. вп-2 (жк "Сказочный мир"). Телефон данного пункта выдачи заказа 8(717)265-66-61. Полный список пунктов выдачи заказов: 145 аптек

Все пункты доставки в Астане – 145 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555