Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Артрозан

Упорядочить по:

Артрозан инструкция по применению

Производитель

-Фармстандарт - Лексредства ОАО

Страна происхождения

Россия

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

R

Нестероидный противовоспалительный препарат

Формы выпуска

 • Поливинилхлоридті үлбірден және баспалы лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 20 таблеткадан салынған.
 • 1 пішінді ұяшықты қаптамадан қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен (қосымша-парақпен) бірге картон қорапшаға салынған.
 • По 20 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поли-винилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
 • По 1 контурной ячейковой упаковке с инструкцией по применению на госу-дарственном и русском языках помещают в пачку из картона.
 • 2, 5 мл препараттан ампуланың жоғарғы бөлігіндегі жасыл және сары түсті екі сақинасы бар сыйымдылығы 5 мл ампулаларға.
 • 3 немесе 5 ампуладан фольгасыз поливинилхлоридті үлбірден жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынады.
 • По 2, 5 мл препарата в ампулы вместимостью 5 мл с двумя кольцами зеленого и желтого цвета в верхней части ампулы.
 • По 3 ампулы помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной без фольги.
 • 1 контурную упаковку по 3 ампулы вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
 • 5 ампуладан 2 пішінді қаптама немесе 3 ампуладан 1 пішінді қаптама мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.
 • По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной без фольги.
 • 2 контурные упаковки по 5 ампул вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Фармакологическое действие

Артрозан – нестероидный противовоспалительный препарат, обладающий обезболивающим, жаропонижающим и анальгетическим действием. Противовоспалительное действие связано с торможением ферментативной активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), участвующей в биосинтезе простагландинов в области воспаления. В меньшей степени мелоксикам действует на циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1), участвующую в синтезе простагландина, защищающего слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и принимающего участие в регуляции кровотока в почках.

Фармакокинетика

Абсорбциясы Мелоксикам асқазан-ішек жолдарынан жақсы сіңеді, ол препаратты пероральді қабылдағаннан кейін шамамен 90% құрайтын жоғары абсолютті биожетімділіктен көрінеді. Мелоксикамның бір реттік дозасын қабылдағаннан кейін плазмадағы медиананың ең жоғары концентрациясына таблеткаларды қабылдағаннан кейін 5-6 сағат ішінде қол жеткізіледі. Бірнеше дозаны қабылдаған кезде тепе-теңдік күйіне 3-5 күн ішінде қол жеткізіледі. Күніне бір рет қабылдаған кезде препараттың орташа плазмалық концентрациясы шегі мен қалдық концентрациясы арасындағы 7,5 мг дозада 0,4-1,0 мкг/мл диапазонында және тиісінше 15 мг доза үшін (тепе-теңдік жағдайында Cмин және Cмакс) 0,8-2,0 мкг/диапазонында шамалы ауытқумен сипатталады. Мелоксикамның тепе-теңдік жағдайындағы плазмалық орташа концентрациясы препаратты қабылдағаннан кейін бес-алты сағат ішінде жетеді. Пероральді қабылдағаннан кейін мелоксикамның сіңу дәрежесіне қатар тамақтану немесе бейорганикалық антацидтерді қолдану әсер етпейді. Таралуы Мелоксикам плазма ақуыздарымен, негізінен альбуминмен (99%) жақсы байланысады. Синовиальді сұйықтықтағы мелоксикамның концентрациясы плазмада байқалғанның шамамен жартысына тең. Таралу көлемі төмен, яғни бұлшықет ішіне немесе вена ішіне енгізілгеннен кейін шамамен 11 л құрайды; жеке айырмашылықтар 7-20% аралығында. Мелоксикамның бірнеше рет пероральді дозаларын қабылдағаннан кейін (7,5-тен 15 мг-ға дейін) таралу көлемі 11-32% диапазондағы түрлену коэффициенттерінде 16 л құрайды. Биотрансформациясы Мелоксикам бауырда қарқынды биотрансформациядан өтеді. Несепте барлығы фармакодинамикалық белсенді болып табылмайтын төрт түрлі мелоксикам метаболиттері табылды. Негізгі метаболит 5'-карбоксимелоксикам (дозаның 60%) аралық метаболит - 5'-гидроксиметилмелоксикамның тотығуы нәтижесінде пайда болады, ол да аз мөлшерде (дозаның 9%) шығарылады. Тірі организмнен тыс зерттеулер CYP2C9 аталған метаболизм жолында маңызды рөл атқаратынын болжауға мүмкіндік берді, CYP3A4 изоферменті болмашы мәнге ие. Басқа екі метаболиттердің түзілуі есебінен алынған дозаның 16 және 4%-ы шығарылады, белсенділігі жекеще болатын пероксидаза қатысуы мүмкін. Элиминациясы Мелоксикам несеппен және нәжіспен бірдей мөлшерде, негізінен метаболиттер түрінде шығарылады. Тәуліктік дозаның кемінде 5% нәжіспен өзгермей шығарылады, ал бұл уақытта несепте бастапқы заттың іздері ғана шығарылады. Жартылай шығарылудың орташа кезеңі пероральді, бұлшықет ішіне немесе вена ішіне енгізгеннен кейін 13-25 сағат аралығында болады. Бір реттік дозаларды пероральді, вена ішіне немесе ректальді қолданғаннан кейін жалпы плазмалық клиренсі 7-12 мл/мин жетеді. Дозаға тәуелділік (тәуелсіздік) Мелоксикам емдік 7,5 мг және 15 мг дозада ішке немесе бұлшықет ішіне қабылдағаннан кейін дозаға тәуелділік фармакокинетикасын көрсетеді. Пациенттердің арнайы топтары Бауыр/бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер Жеңіл немесе орташа бауыр жеткіліксіздігі де, жеңіл немесе орташа бүйрек жеткіліксіздігі де мелоксикамның фармакокинетикасына айтарлықтай әсер етпеді. Бауырдың орташа жеткіліксіздігі бар пациенттерде препарат жалпы клиренсінің едәуір жоғарылауы байқалды. Бүйрек функциясының терминалды сатысы бар пациенттерде ақуыз байланысының төмендеуі байқалады. Бүйрек ауруының терминалды сатысында таралу көлемінің артуы мелоксикамның концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін (4.2 және 4.3 бөлімдерін қараңыз). Егде жастағы пайиенттер Егде жастағы ер пациенттері жас жігіттерде байқалған параметрлерге ұқсас орташа фармакокинетикалық көрсеткіштерін көрсетті. Егде жастағы пациенттерде екі жыныстың да жас субьектілерінде байқалғанмен салыстырғанда AUC жоғарырақ және жартылай шығарылу кезеңінің жоғарылауы байқалды. Егде жастағы пациенттердегі тепе-теңдіктегі орташа плазмалық клиренсі жас адамдарда байқалғанға қарағанда біршама төмен болды (4.2 бөлімін қараңыз). Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, абсолютная биодоступность мелоксикама – 89 %. Одновременный прием пищи не изменяет всасывание. При использовании препарата внутрь в дозе 15 мг его концентрация пропорциональна дозе. Равновесные концентрации достигаются в течение 3-5 дней. При длительном применении препарата (более 1 года), концентрации сходны с таковыми, которые отмечаются после первого достижения устойчивого состояния фармакокинетики. Связывание с белками плазмы крови составляет 99%. Диапазон различий между максимальными и базальными концентрациями препарата после его приема один раз в день относительно невелик и составляет – 0,8 - 2,0 мкг/мл (приведены, соответственно, значения Сmin и Сmax). Мелоксикам проникает через гистогематические барьеры, концентрация в синовиальной жидкости достигает 50% максимальной концентрации препарата в плазме. Почти полностью метаболизируется в печени с образованием четырех неактивных в фармакологическом отношении производных. Основной метаболит 5, - карбоксимелоксикам (60% от величины дозы), образуется путем окисления промежуточного метаболита, 5, - гидроксиметилмелоксикама, который также экскретируется, но в меньшей степени (9% от величины дозы). Исследования in vitro показали, что в данном метаболическом превращении важную роль играет CYP 2С9, дополнительное значение имеет изофермент CYP 3А4. В образовании двух других метаболитов (составляющих, соответственно, 16% и 4% от величины дозы препарата) принимает участие пероксидаза, активность которой, вероятно, индивидуально вальирует. Выводится в равной степени с калом и мочой, преимущественно в виде метаболитов. С калом в неизменном виде выводится менее 5% от величины суточной дозы, в моче в неизменном виде препарат обнаруживается только в следовых количествах. Период полувыведения (Т1/2) мелоксикама составляет 15-20 часов. Плазменный клиренс составляет в среднем 8 мл/мин. У лиц пожилого возраста клиренс препарата снижается. Объем распределения низкий, и составляет в среднем 11 л. Печеночная или почечная недостаточность средней степени тяжести существенным образом существенного влияния на фармакокинетику мелоксикама не оказывает.

Особые условия

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, в анамнезе у которых язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, а также у пациентов, находящихся на антикоагуляционной терапии. У таких пациентов повышен риск возникновения язвенно-эрозивных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Следует соблюдать осторожность и контролировать показатели функции почек при применении препарата у пациентов пожилого возраста, пациентов с хронической сердечной недостаточностью с явлениями недостаточности кровообращения, у пациентов с циррозом печени, а также у пациентов с гиповолемией в результате хирургических вмешательств. У пациентов с почечной недостаточностью, если клиренс креатинина более 25 мл/мин не требуется коррекции режима дозирования. У пациентов, находящихся на диализе, дозировка препарата не должна превышать 7,5 мг/сут. Пациенты, принимающие одновременно мочегонные средства и мелоксикам, должны принимать достаточное количество жидкости. Если в процессе лечения возникли аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница, фотосенсибилизация) необходимо обратиться к врачу с целью решения вопроса о прекращении приема препарата. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами Применение препарата может вызвать возникновение нежелательных эффектов в виде головной боли и головокружения, сонливости. Следует отказаться от управления транспортными средствами и обслуживания машин и механизмов, требующих концентрации внимания.

Состав

 • Дәрілік препарат құрамы Бір таблетканың құрамында белсенді зат - мелоксикам 15,0 мг, қосымша заттар: картоп крахмалы, лактоза моногидраты 150 мг, повидон (поливинилпирролидон, повидон К-25), натрий цитраты 27 мг, магний стеараты, коллоидты кремнийдің қостотығы (аэросил). активное вещество: мелоксикам - 15.0 мг, вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы моногидрат, повидон (поливинилпирролидон, повидон К-25), натрия цитрат, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).
 • Дәрілік препараттың құрамы Бір мл ерітіндінің құрамында белсенді зат - мелоксикам - 6.00 мг, қосымша заттар - меглумин, полоксамер 188, гликофурол, глицин, натрий хлориді, 1 М натрий гидроксидінің ерітіндісі, инъекцияға арналған су. Один мл раствора содержит активное вещество - мелоксикам - 6.00 мг, вспомогательные вещества - меглумин, полоксамер 188, гликофурол, глицин, натрия хлорид, 1 М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций.
 • Бір мл ерітіндінің құрамында белсенді зат - мелоксикам - 6.00 мг, қосымша заттар - меглумин, полоксамер 188, гликофурол, глицин, натрий хлориді, 1 М натрий гидроксидінің ерітіндісі, инъекцияға арналған су. Один мл раствора содержит активное вещество - мелоксикам - 6.00 мг, вспомогательные вещества - меглумин, полоксамер 188, гликофурол, глицин, натрия хлорид, 1 М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций.

Артрозан показания к применению

 • Қолданылуы - сүйек-бұлшықет жүйесінің қабынбалы және дегенеративтік ауруларының (артроздар, остеоартроз, полиартропатия) өршулерін қысқа мерзімдік симптоматикалық емдеу - ревматоидты артритті ұзақ мерзімдік симптоматикалық емдеу. - кратковременное симптоматическое лечение обострения воспалительных и дегенеративных заболеваний костно-мышечной системы (артрозы, остеоартроз, полиартропатии) - долгосрочное симптоматическое лечение ревматоидного артрита - кратковременное симптоматическое лечение анкилозирующего спондило-артрита (болезнь Бехтерева).
 • Қолданылуы Артрозан, инъекцияға арналған ерітінді ересектерге қолдану үшін көрсетілген. - Басқа енгізу жолдары қолайсыз болған кезде ревматоидты артриттің және шорбуындаған спондилиттің жедел өршуін қысқа мерзімді симптоматикалық емдеу. Артрозан, раствор для инъекций показан для взрослых. - Краткосрочная симптоматическая терапия острых обострений ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита при неприемлемости других путей введения.

Артрозан противопоказания

 • Қолдануға болмайтын жағдайлар - мелоксикамға немесе қосымша заттарға аса жоғары сезімталдық; - анамнезінде ацетилсалицил қышқылын немесе басқа да ҚҚСП бірге пайдаланған кезде демікпе белгілері, мұрын полиптері, ангионевроздық ісіну немесе есекжем болғанда; - коронарлы артерияларды шунттауға арналған трансплантатты (КАШТ) орналастырған аумақтың периоперациялық кезеңінде ауыруы; - өршу фазасында асқазан мен он екі елі ішектің шырышты қабығының эрозиялы-ойық жаралы өзгерулері/тесілуі, оның ішінде анамнезіндегі; - жақында бастан өткерілген ішектің жедел қабыну аурулары (спецификалық емес ойық жара колитінің өршу фазасы, Крон ауруы); - бауырдың ауыр жеткіліксіздігі; - бүйректің ауыр жеткіліксіздігі (егер гемодиализ жүргізілмесе); - ойық жаралы асқазан-ішектік қан кету, таяуда бастан өткерілген цереброваскулярлы қан кету немесе басқа да геморрагиялық аурулар, оның ішінде анамнезіндегі; - жүрек функциясының декомпенсацияланған жеткіліксіздігі; - жүктілік және бала емізу кезеңі; - 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер. - повышенная чувствительность к мелоксикаму или к любому компоненту препарата - наличие в анамнезе бронхиальной астмы, полипоза слизистой носа, конъюнктивита, ангионевротического отека или кожных высыпаний, вызванных приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВС - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения - желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярные кровотечения или другие геморрагические заболевания - воспалительные заболевания кишечника в фазе обострения, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит - болевой синдром после аорто-коронарного шунтирования - выраженная сердечная недостаточность - тяжелая печеночная и почечная недостаточность - детский и подростковый возраст до 15 лет - беременность и период лактации
 • повышенная чувствительность к мелоксикаму или любому другому компоненту препарата; детский и подростковый возраст до 18 лет; гиперчувствительность к веществам со сходным действием, например, к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), аспирину. Мелоксикам не следует применять пациентам, у которых после приема аспирина или других НПВП появлялись симптомы астмы, носовые полипы, ангионевротический отек или крапивница; желудочно-кишечные кровотечения или перфорация в анамнезе, связанные с предшествующей терапией НПВП; рецидивирующая пептическая язва/кровотечение в активной форме или в анамнезе (два или более выраженных доказанных эпизода изъязвления или кровотечения); тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность (не находящихся на гемодиализе); желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное кровотечение или другие кровотечения в анамнезе; тяжелая сердечная недостаточность; одновременный прием антикоагулянтов, учитывая возможный риск развития внутримышечной гематомы; нарушения гемостаза или сопутствующее лечение антикоагулянтами (противопоказание связано с путем введения); третий триместр беременности.
 • Қолдануға болмайтын жағдайлар мелоксикамға немесе препараттың кез келген басқа компонентіне жоғары сезімталдық; 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер; ұқсас әсері бар заттарға, мысалы, қабынуға қарсы стероидты емес препараттарға (ҚҚСП), аспиринге аса жоғары сезімталдық. Мелоксикамды аспиринді немесе басқа ҚҚСП қабылдағаннан кейін демікпе, мұрын полиптері, ангионевроздық ісіну немесе есекжем симптомдары пайда болған пациенттерге қолдануға болмайды; алдыңғы ҚҚСП еміне байланысты анамнезіндегі асқазан-ішектен қан кету немесе тесілу; қайталанатын пептидтік ойық жарасы/белсенді түрдегі немесе анамнезіндегі қан кету (ойық жараның немесе қан кетудің дәлелденген екі немесе одан да көп көріністері); бауырдың ауыр жеткіліксіздігі; бүйректің ауыр жеткіліксіздігі (егер гемодиализ жүргізілмесе); асқазан-ішектен қан кету, цереброваскулярлық қан кетулер немесе анамнезінде басқа қан кетулер; жүректің ауыр жеткіліксіздігі; бұлшықетішілік гематоманың ықтимал даму қаупін ескере отырып, антикоагулянттарды бір мезгілде қабылдау; гемостаздың бұзылуы немесе антикоагулянттармен қатарлас емдеу (қарсы көрсетілімі енгізу жолымен байланысты); жүктіліктің үшінші триместрі. повышенная чувствительность к мелоксикаму или любому другому компоненту препарата; детский и подростковый возраст до 18 лет; гиперчувствительность к веществам со сходным действием, например, к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), аспирину. Мелоксикам не следует применять пациентам, у которых после приема аспирина или других НПВП появлялись симптомы астмы, носовые полипы, ангионевротический отек или крапивница; желудочно-кишечные кровотечения или перфорация в анамнезе, связанные с предшествующей терапией НПВП; рецидивирующая пептическая язва/кровотечение в активной форме или в анамнезе (два или более выраженных доказанных эпизода изъязвления или кровотечения); тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность (не находящихся на гемодиализе); желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное кровотечение или другие кровотечения в анамнезе; тяжелая сердечная недостаточность; одновременный прием антикоагулянтов, учитывая возможный риск развития внутримышечной гематомы; нарушения гемостаза или сопутствующее лечение антикоагулянтами (противопоказание связано с путем введения); третий триместр беременности.

Артрозан дозировка

 • Дозалау режимі Емдеу ұзақтығына және дозаның артуына байланысты жағымсыз құбылыстардың дамуын болдырмау үшін, емдеу ұзақтығы мен ең төменгі тәуліктік дозаны мүмкіндігінше азайту керек. Артрозан® препаратын тек ересектер мен 16 жастан асқан балаларға тағайындауға болады. - ревматоидты артритте: тәулігіне 15 мг. Емдік әсеріне жеткеннен кейін дозасы тәулігіне 7,5 мг дейін төмендетілуі мүмкін. - остеоартрозда: тәулігіне 7,5 мг. Тиімсіз болса, дозасы тәулігіне 15 мг дейін ұлғайтылуы мүмкін. - шорбуынданатын спондилоартрите: тәулігіне 15 мг. Емдік реакциясына байланысты дозаны тәулігіне 7,5 мг дейін азайтуға болады. Препарат принимают внутрь во время еды один раз в день. Артрозан можно назначать только взрослым или подросткам старше 15 лет. Остеоартроз: 7,5 мг в сутки, при необходимости дозу можно повышать до 15мг. - при ревматоидным артрите: 15 мг в сутки. После достижения терапевтического эффекта доза может быть снижена до 7,5 мг в сутки. - при остеоартрозе: 7,5 мг в сутки. При неэффективности доза может быть увеличена до 15 мг в сутки. - при анкилозирующем спондилоартрите: 15 мг в сутки. Максимальная суточная доза не должна превышать 15 мг. У пациентов с повышенным риском развития побочных эффектов, а также у пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки. Длительность лечения назначается лечащим врачом индивидуально.
 • Дозалау режимі Тәулігіне бір рет 15 мг бір инъекция. ТӘУЛІГІНЕ 15 МГ ДОЗАДАН АСЫРМАУ. Емдеу, әдетте, емнің басында бір инъекциямен ғана шектелуі тиіс; айрықша негізделген жағдайларда емдеу ұзақтығы 2-3 күннен аспауы тиіс (мысалы, препаратты енгізудің басқа тәсілдері мүмкін болмаған жағдайда). Жағымсыз реакцияларды симптомдарды бақылау үшін қажетті емдеудің ең қысқа кезеңі ішінде ең аз тиімді дозаны қолдану арқылы мейлінше азайтуға болады («Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары» бөлімін қараңыз). Пациентті симптомдардың айқындылығын азайту қажеттілігін және оның емдеуге жауаптарын кезең-кезеңмен бағалау керек. Енгізу әдісі мен жолы Бұлшықет ішіне енгізу үшін. Артрозан, бұлшықет ішіне енгізуге арналған 15 мг/1,5 мл ерітіндіні енгізу асептика ережелерін сақтай отырып, бөксенің жоғарғы сыртқы квадрантына терең бұлшықетішілік инъекция жасау жолымен жүзеге асырылады. Қайта енгізілген жағдайда, сол және оң жақты алмастыру ұсынылады. Инъекция алдында иненің ұшы қантамырларына түспегеніне көз жеткізу керек. Препаратты енгізген кезде қатты ауырсыну пайда болған жағдайда инъекцияны дереу тоқтату қажет. Егер жамбас буындарының біреуі протезделген болса, препаратты екінші жағына енгізу керек. Емдеу ұзақтығы Емдеу, әдетте, емнің басында бір инъекциямен ғана шектелуі тиіс; айрықша негізделген жағдайларда емдеу ұзақтығы 2-3 күннен аспауы тиіс (мысалы, препаратты енгізудің басқа тәсілдері мүмкін болмаған жағдайда). Емдеуді жалғастыру үшін пероральді енгізу жолын (таблеткалар) пайдалану керек. Режим дозирования Одна инъекция 15 мг один раз в сутки. НЕ ПРЕВЫШАТЬ ДОЗУ 15 мг/сут. Лечение, как правило, должно быть ограничено одной инъекцией в начале терапии; в исключительных обоснованных случаях продолжительность лечения может составлять не более 2-3 дней (например, при невозможности других способов введения препарата). Нежелательные реакции можно минимизировать путем применения наименьшей эффективной дозы в течение кратчайшего периода лечения, необходимого для контроля симптомов (см. раздел «Необходимые меры предосторожности при применении»). Следует периодически оценивать потребность пациента в уменьшении выраженности симптомов и его ответ на лечение. Метод и путь введения Для внутримышечного введения. Введение Артрозан, раствор для внутримышечного введения 15 мг/1,5 мл осуществляется путем глубоких внутримышечных инъекций в верхний наружный квадрант ягодицы с соблюдением правил асептики. В случае повторного введения рекомендуется чередовать левую и правую стороны. Перед инъекцией необходимо удостовериться, что кончик иглы не попал в кровеносный сосуд. В случае возникновения сильной боли при введении препарата, инъекцию необходимо немедленно прекратить. Если один из тазобедренных суставов протезирован, препарат следует вводить с другой стороны. Длительность лечения Лечение, как правило, должно быть ограничено одной инъекцией в начале терапии; в исключительных обоснованных случаях продолжительность лечения может составлять не более 2-3 дней (например, при невозможности других способов введения препарата). Для продолжения лечения, следует использовать пероральный путь введения (таблетки).

Артрозан побочные действия

 • Өте жиі (≥1/10) - диспепсия, жүрек айнуы, құсу, іш ауыруы, іш қатуы, метеоризм, диарея сияқты асқазан-ішек бұзылыстары Жиі (≥1/100 <1/10 дейін) - бас ауыруы Жиі емес (≥1/1000 <1/100 дейін) - анемия - анафилаксиялық және анафилактоидтық реакциялардан өзге аллергиялық реакциялар - бас айналуы, ұйқышылдық - вертиго - артериялық қысымның жоғарылауы, бетке қан тебу сезімі - асқазан-ішектен жасырын немесе айқын қан кету, стоматит, гастрит, кекіру - бауыр функциясы көрсеткіштерінің өтпелі өзгерістері (мысалы, трансаминазалар белсенділігінің немесе билирубиннің жоғарылауы) - қышыну, ангионевроздық ісіну, бөртпе - натрий мен судың іркілуі, гиперкалиемия, бүйрек функциясы көрсеткіштерінңң өзгерістері (қан сарысуындағы креатинин және/немесе мочевина деңгейінің жоғарылауы) - ісіну, соның ішінде, аяқтардың ісінуі - өлімге соқтыруы мүмкін асқазан-ішектен қан кетулер, ойық жаралар және перфорациялар Сирек (≥1/10000 <1/1000 дейін) - қанның жалпы талдауы көрсеткіштеріндегі ауытқулар (оның ішінде лейкоцитарлық формулада), лейкопения, тромбоцитопения - көңіл-күйдің өзгеруі, қорқынышты түс көру - көрудің бұзылуы, соның ішінде, анық көрмеу; конъюнктивит - құлақтың шуылдауы - жүректің қағуы - жүрек жеткіліксіздігі. - аспиринге немесе басқа ҚҚСП аллергиясы бар пациенттердегі демікпе - колит, асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы, эзофагит - уытты эпидермалық некролиз, Стивенс-Джонсон синдромы, есекжем Өте сирек (<10000) - агранулоцитоз (әсіресе, Артрозан® препаратын метотрексат сияқты басқа препараттармен бірге қабылдап жүрген пациенттерде) - асқазан-ішек жолының тесілуі - гепатит - буллездік дерматит, мультиформалы эритема - бүйректің жедел жеткіліксіздігі, әсіресе қауіп факторлары бар пациенттерде Белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес) - анафилаксиялық шок, анафилактоидтық реакциялар - сананың шатасуы, бағдардан адасу - панкреатит - фотосезімталдық реакциясы - әйелдегі бедеулік, овуляция кідірісі. - тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор, метеоризм, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, перфорация желудка или кишечника, желудочно-кишечное кровотечение (скрытое или явное), повышение активности «печеночных» ферментов, гепатит, колит, стоматит, сухость рта, эзофагит - тахикардия, повышение артериального давления, ощущение «приливов» - обострение течения бронхиальной астмы, кашель - головная боль, головокружение, шум в ушах, дезориентация, спутанность мыслей, нарушение сна - отёки, интерстициальный нефрит, почечный медуллярный некроз, мочевая инфекция, протеинурия, гематурия, почечная недостаточность - конъюнктивит, нечеткость зрения - зуд, кожная сыпь, крапивница, многоформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), повышенная фоточувствительность - анемия, лейкопения, тромбоцитопения - анафилактоидные реакции (в т.ч. анафилактический шок), отек губ и языка, аллергический васкулит Другие: лихорадка

Лекарственное взаимодействие

-при одновременном применении с другими нестероидными противовоспалительными средствами (а также с ацетилсалициловой кислотой) увеличивается риск возникновения эрозивно-язвенных поражений и кровотечений ЖКТ -при одновременном применении с гипотензивными препаратами, возможно снижение эффективности действия последних -при одновременном применении с препаратами лития возможно развитие кумуляции лития и увеличения его токсического действия (рекомендуется контроль концентрации лития в крови) -при одновременном применении с метотрексатом усиливается побочное действие последнего на кроветворную систему (опасность возникновения анемии и лейкопении, показан периодический контроль общего анализа крови) -при одновременном применении с диуретиками и с циклоспорином возрастает риск развития почечной недостаточности -при одновременном применении с внутриматочными контрацептивными средствами возможно снижение эффективности действия последних -при одновременном применении с антикоагулянтами (гепарин, тиклопидин, варфарин), а также с тромболитическими препаратами (стрептокиназа, фибринолизин) увеличивается риск развития кровотечений (необходим периодический контроль показателей свёртываемости крови) -при одновременном применении с холестирамином, в результате связывания мелоксикама, усиливается его выведение через ЖКТ Совместное применение НПВС и антогонистов рецепторов ангиотензина II (также как и ингибиторов АПФ) усиливает эффект снижения гломерулярной фильтрации. У пациентов с нарушением функции почек это может привести к развитию острой почечной недостаточности. -Препарат может снижать эффективность внутриматочных контрацептивов.

Передозировка

Симптомдары Жедел артық дозаланғаннан кейін пайда болатын симптомдар, әдетте мәңгіру, ұйқышылдық, жүрек айнуы, құсу және эпигастральді аймақтың ауыруымен шектеледі, олар жалпы демеуші ем кезінде қайтымды болып табылады. Асқазан-ішектен қан кетулер туындауы мүмкін. Елеулі артық дозалануының нәтижесінде гипертензия, бүйректің жедел жеткіліксіздігі, бауыр функциясының бұзылуы, тыныстың тарылуы, кома, құрысулар, жүрек-қантамыр жеткіліксіздігі және жүректің тоқтап қалуы дамуы мүмкін. Емдеуде ҚҚСП қолданғанда, артық дозалануынан кейін туындауы мүмкін анафилактоидты реакциялар тіркелген. Емі ҚҚСП артық дозалануынан кейін пациенттерге симптоматикалық және демеуші ем жүргізу керек. Мелоксикамның жедел шығарылуы клиникалық зерттеуде холестираминді 4 г дозада тәулігіне үш рет пероральді қабылдағанда байқалды. Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, усиление других побочных эффектов препарата. Лечение: симптоматическое. Специфический антидот неизвестен. Во время клинических испытаний было показано, что холестирамин ускоряет выведе-ние мелоксикама.

Условия хранения

 • беречь от детей
Сертификаты
Аналоги Артрозан
Фото
Оформить самовывоз Артрозан в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 126 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 126 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555