Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Дифлюкан

Упорядочить по:

Дифлюкан инструкция по применению

Производитель

-PFIZER H.C.P. CORPARATION

Страна происхождения

Франция

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

R

Противогрибковые препараты для системного применения.

Формы выпуска

 • 50 мл препараттан I типті бейтарап шыныдан жасалған, резеңке тығындармен тығындалған және пластик ендірмесі бар алюминий қалпақшалармен қаусырылған мөлдір құтыларға құйылады.
 • 1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақмемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.
 • По 50 мл препарата помещают в прозрачные флаконы из нейтрального стекла типа I, укупоренные резиновыми пробками и обжатыми колпачками алюминиевыми с пластиковой вставкой.
 • По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.
 • По 7 капсул в контурной ячейковой упаковке из прозрачного поливинилхлорида или белого непрозрачного поливинилхлорида/поливинилдихлорида и фольги алюминиевой.
 • По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.
 • По 1 капсуле (для дозировки 150 мг) в контурной ячейковой упаковке из прозрачного поливинилхлорида или белого непрозрачного поливинилхлорида/поливинилдихлорида и фольги алюминиевой.

Фармакокинетика

Сіңірілуі Ішке қабылдағаннан кейін, флуконазол жақсы сіңіріледі және қан плазмасындағы деңгейі (және жүйелі биожетімділігі) в\і енгізгеннен кейін жететін деңгейінің 90%-ынан асады. Тамақпен бірге қабылдау ішке қабылдаған кезде препараттың сіңірілуіне әсер етпейді. Қан плазмасындағы шыңдық концентрациясына дозасын енгізгеннен кейін 0,5 және 1,5 сағаттан соң жетеді. Плазмадағы концентрациясы дозасына тікелей пропорциялы тәуелділікте болады. Тепе-теңдік концентрациясының 90 % деңгейіне препаратты тәулігіне бір рет бірнеше күн енгізгеннен кейін 4 - 5-ші күнге қарай жетеді. 1-күні орташа тәуліктік дозасынан 2 есе артық қарқынды дозасын енгізу 90 % тепе-теңдік концентрациясына 2-күнге қарай жетуге мүмкіндік береді. Таралуы Болжамды таралу көлемі организмдегі судың толық көлеміне сәйкес келеді деуге болады. Плазма ақуыздарымен байланысуы төмен (11 - 12 %). Флуконазол организмнің барлық зерттелетін сұйықтықтарына жақсы өтеді. Флуконазолдың сілекей мен қақырықтағы деңгейі оның қан плазмасындағы мөлшеріне тең. Зеңдік менингиті бар пациенттерде флуконазолдың жұлын сұйықтығындағы деңгейлері сәйкесінше плазмадағыдеңгейлердің шамамен 80 %-ын құрайды Флуконазол қан сарысуындағы концентрациясынан асып түсетін терідегі жоғары концентрациясына терінің мүйізгекті қабатында, эпидермисте/дермада және экзокриндік бездерден бөлінетін тер сұйықтығында жинақталуының арқасында жетеді. Флуконазолдың жинақталуы мүйізгекті қабатта жүреді. Тәулігіне бір рет 50 мг дозасын қолданғаннан кейін флуконазолдың концентрациясы 12 күн емдеуден соң 73 мкг/г және емдеуді тоқтатқаннан кейін 7 күннен соң 5,8 мкг/г құрады. Аптасына бір рет 150 мг дозасын қолданғанда флуконазолдың мүйізгекті қабаттағы концентрациясы 7-ші күні 23,4 мкг/г және екінші дозасын қабылдағаннан кейін 7 күннен соң 7,1 мкг/г құрады. Аптасына бір рет 150 мг дозасымен 4 ай емдегеннен кейін флуконазолдың тырнақтардағы концентрациясы сау тырнақтарда 4,05 мкг/г және ауру тырнақтарда 1,8 мкг/г құрады; флуконазол тырнақ үлгілерінде тіпті емдеу аяқталғаннан кейін 6 ай өткен соң да анықталды. Биотрансформациясы Флуконазол тек екіншілік метаболиттерге дейін ғана метаболизденеді. Радиоактивті дозасының бар болғаны 11 %-ы несеппен өзгерген күйде шығарылған. Флуконазол CYP2C9 және CYP3A4 изоферменттерін орташа тежейді (4.5-бөлімді қараңыз), сонымен қатар CYP2C19 изоферментінің де күшті тежегіші болып табылады. Элиминациясы Флуконазолдың қан плазмасынан жартылай шығарылу кезеңі шамамен 30 сағатты құрайды. Шығарылуының негізгі жолы бүйректік экскреция болып табылады: қабылданған дозаның шамамен 80 %-ы несеппен өзгермеген дәрілік препарат түрінде шығарылады. Флуконазолдың клиренсі креатинин клиренсіне пропорциялы. Айналымда метаболиттері бар екендігінің белгілері жоқ. Плазмадан жартылай шығарылуының ұзақ кезеңіне қынаптық кандидозды емдеу үшін бір реттік дозасын қолдану, басқа көрсетілімдер үшін тәулігіне бір рет немесе аптасына бір рет қолдану негіз болады. Всасывание После внутривенного введения флуконазол хорошо проникает в ткани и жидкости организма. Концентрации в плазме находятся в прямой пропорциональной зависимости от дозы. Уровень равновесной концентрации 90 % достигается к 4 - 5 дню после нескольких введений препарата один раз в сутки. Введение ударной дозы в 1 - й день, в 2 раза превышающей среднюю суточную дозу, позволяет достичь концентрации (Css) 90 % ко 2 - му дню. Распределение Кажущийся объем распределения почти соответствует полному объему воды в организме. Связывание с белками плазмы низкое (11 - 12 %). Уровень флуконазола в слюне и мокроте равен его содержанию в плазме крови. У пациентов с грибковым менингитом уровни флуконазола в спинномозговой жидкости составляют примерно 80 % соответствующих уровней в плазме. Высокая концентрация флуконазола в коже, которая превышает концентрацию в сыворотке крови, достигается благодаря его кумуляции в роговом слое кожи, эпидермисе/дерме и в поту, выделяемом экзокринными железами. Аккумуляция флуконазола происходит в роговом слое. При применении дозы 50 мг один раз в сутки концентрация флуконазола составляла 73 мкг/г через 12 дней терапии и 5,8 мкг/г через 7 дней после прекращения лечения. При применении дозы 150 мг один раз в неделю концентрация флуконазола в роговом слое составляла 23,4 мкг/г на 7 - й день и 7,1 мкг/г через 7 дней после приема второй дозы. Концентрация флуконазола в ногтях через 4 месяца терапии дозами 150 мг один раз в неделю составляла 4,05 мкг/г в здоровых и 1,8 мкг/г в больных ногтях; флуконазол обнаруживался в образцах ногтей даже через 6 месяцев после окончания терапии. Биотрансформация Флуконазол метаболизируется только до вторичных метаболитов. Из радиоактивной дозы всего 11 % было выведено вместе с мочой в измененной форме. Флуконазол селективно ингибирует изоферменты CYP2C9 и CYP3A4, а также CYP2C19. Выведение Период полувыведения флуконазола из плазмы составляет примерно 30 часов. Основным путем выведения является почечная экскреция: примерно 80 % принятой дозы выводится с мочой в виде неизмененного лекарственного препарата. Клиренс флуконазола пропорционален клиренсу креатинина. Признаки наличия циркулирующих метаболитов отсутствуют. Длительный период полувыведения из плазмы лежит в основе применения однократной дозы для лечения вагинального кандидоза, применения один раз в сутки или один раз в неделю для других показаний. Фармакокинетика при нарушении функции почек У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ < 20 мл/мин.) период полувыведения увеличивался с 30 до 98 часов. Вследствие этого необходимо снижение дозы. Флуконазол выводится в процессе гемодиализа и в меньшей степени при помощи перитонеального диализа. После трехчасового сеанса гемодиализа из крови удаляется около 50 % флуконазола. Фармакокинетика у детей После приема 2 - 8 мг/кг флуконазола детьми в возрасте от 9 месяцев до 15 лет значение AUC у них составило 38 мкг х ч/мл на 1 мг/кг единиц дозирования. После применения многократных доз средняя продолжительность периода полувыведения флуконазола из плазмы колебалась между 15 и 18 часами, а объем распределения составил примерно 880 мл/кг. После однократного применения препарата наблюдался более длительный период полувыведения из плазмы, который составлял приблизительно 24 часа. Эти данные можно сопоставить с периодом полувыведения флуконазола из плазмы после его однократного внутривенного введения в объеме 3 мг/кг детям в возрасте от 11 дней до 11 месяцев. Объем распределения у данной возрастной группы составил примерно 950 мл/кг. Опыт применения флуконазола у новорожденных ограничен исследованием фармакокинетики для недоношенных новорожденных. Фармакокинетических данных по дозировке для доношенных новорожденных недостаточно. Средний возраст пациентов на момент применения первой дозы составлял 24 часа (диапазон от 9 до 36 часов), а средний вес при рождении - 0,9 кг (диапазон от 0,75 до 1,10 кг) среди 12 недоношенных новорожденных со средним сроком гестации 28 недель. Семь пациентов прошли полный курс лечения согласно протоколу; каждые 72 часа им вводили внутривенно флуконазол в дозе 6 мг/кг, в общей сложности не более пяти доз. Средний период полувыведения (часов) составлял 74 (диапазон 44 - 185) в 1 - й день, а затем сократился в среднем до 53 (диапазон 30 - 131) на 7 - й день и до 47 (диапазон 27 - 68) на 13 - й день. Площадь под фармакокинетической кривой (мкг х ч/мл) составляла 271 (диапазон 173 - 385) в 1 - й день, затем увеличилась в среднем до 490 (диапазон 292 - 734) на 7 - й день и сократилась в среднем до 360 (диапазон 167 - 566) на 13 - й день. Объем распределения (мл/кг) составлял 1183 (диапазон 1070 - 1470) в 1 - й день, затем со временем увеличился в среднем до 1184 (диапазон 510 - 2130) на 7 - й день и до 1328 (диапазон 1040 -1680) на 13 - й день. Выведение флуконазола у новорожденных происходит медленно. Фармакокинетика флуконазола у детей с почечной недостаточностью не изучалась.

Особые условия

Флуконазолдың балалардағы бастың шашты бөлігінің дерматофитиясын емдеуде қолданылуын зерттеулер, оның тиімділігі жағынан гризеофульвиннен асып түспейтіндігін көрсетті: емдеудің жалпы сәттілігі 20 %-дан азды құрады. Сондықтан да Дифлюкан® препаратын бастың шашты бөлігінің дерматофитиясын емдеу үшін қолдануға болмайды. Криптококкоз Дифлюкан® препаратының басқа аумақтардағы криптококкозды (мысалы, өкпе және тері криптококкозын) емдеудегі тиімділігі туралы расталған деректер жеткіліксіз, сондықтан препаратты дозалау жөніндегі нұсқаулар беру мүмкін емес. Терең эндемиялық микоздар Дифлюкан® препаратының паракокцидиоидомикоз, тері-лимфа споротрихозы және гистоплазмоз сияқты эндемиялық микоздардың басқа түрлерін емдеудегі тиімділігі туралы дәлелденген деректер шектеулі, сондықтан препаратты дозалау жөнінде нұсқаулар беруге мүмкіндік жоқ. Бүйрек функциясының бұзылуы Дифлюкан® препаратын бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерге сақтықпен қолдану керек. Бүйрекүстібезі функциясының жеткіліксіздігі Кетоконазолдың бүйрекүстібезі функциясының жеткіліксіздігін туындататыны белгілі және бұл сирек жағдайларда флуконазолды қолданған кезде байқалуы мүмкін. Преднизонмен бір мезгілде емдеген кездегі бүйрекүстібезі қыртысының жеткіліксіздігіне қатысты ақпаратты «Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі» бөлімінен қараңыз. Бауыр және өт шығару жолдары функциясының бұзылуы Дифлюкан® препаратын бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттерге сақтықпен қолдану керек. Сирек жағдайларда флуконазолды қолдану, негізінен күрделі негізгі аурулары бар пациенттерде ауыр, соның ішінде өлімге соқтыратын гепатоуыттылықпен қатар жүреді. Флуконазолмен байланысты гепатоуыттылық жағдайларында жалпы тәуліктік дозасымен, емдеу ұзақтығымен, пациенттердің жынысымен немесе жас шамасымен қандай-да бір айқын өзара байланысы байқалған жоқ. Флуконазолдың гепатоуыттылығы әдетте қайтымды сипатта болды және емдеуді тоқтатқаннан кейін басылып отырды. Бауыр функциясының зертханалық көрсеткіштерінің ауытқулары бар пациенттер флуконазолмен емдеу кезінде бауырдың аса ауыр зақымданулары дамуының алдын алу мақсатында тұрақты қадағалауда болуы тиіс. Емдеуші дәрігер пациенттерді бауыр үшін ауыр салдарлардың симптомдары (астения, анорексия, тұрақты түрде жүрек айну, құсу және сарғаю) туралы хабардар етуі тиіс. Флуконазолды қабылдауды дереу тоқтату, ал пациент дәрігерге қаралуы керек. Жүрек-қантамыр жүйесі Кейбір азолдарды, соның ішінде флуконазолды қолданғанда, электрокардиограммада QT аралығының ұзаруы орын алған. Флуконазол иондар ағымын түзеткіш калий өзекшелері (Ikr) арқылы тежеу жолымен QT аралығын ұзартады. Басқа дәрілік препараттардан (амиодарон сияқты) туындайтын QT аралығының ұзаруы, P-450 CYP3A4 цитохромы тежелуінен күшеюі мүмкін. Тіркеуден кейінгі бақылау барысында Дифлюкан® қабылдаған пациенттерде QT аралығының ұзаруы мен полиморфты қарыншалық тахикардияның (torsades de pointes) өте сирек жағдайлары тіркелген. Аталған жағдайлардың ішінен, осы жағдайға әсер етуі мүмкін жүректің құрылымдық аурулары, электролиттік бұзылулар және қатарлас препараттар сияқты көптеген қатарлас қауіп факторлары бар ауыр ауруға шалдыққан пациенттер туралы хабарламалар болды. Гипокалиемиясы және жүрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде өмірге қауіп төндіретін қарыншалық аритмиялар мен полиморфты қарыншалық тахикардияның (torsades de pointes) туындау қаупі жоғары. Дифлюкан® препаратын осындай ықтимал проаритмиялық жағдайы бар пациенттерге сақтықпен тағайындау керек. QT аралығын ұзартатыны және P - 450 CYP3A4 цитохромының көмегімен метаболизденетіні белгілі басқа дәрілік препараттарды бір мезгілде қолдануға болмайды. Галофантрин Галофантрин ұсынылған емдік дозасында QTс аралығын ұзартады және CYP3A4 субстраты болып табылады. Сондықтан флуконазол мен галофантринді бір мезгілде қолдану ұсынылмайды. Тері реакциялары Сирек жағдайларда флуконазолмен емдеу кезінде пациенттерде Стивенс -Джонсон синдромы және уытты эпидермалық некролиз сияқты терінің эксфолиативті реакциялары дамыды. Эозинофилиямен және жүйелі симптомдармен (DRESS-синдром) дәрілік реакция жағдайлары туралы хабарланды. ЖИТС-ке шалдыққан пациенттер көптеген дәрілік препараттарға терінің ауыр реакцияларының дамуына бейімірек келеді. Егер беткейлік зең инфекциясынан емделіп жүрген пациентте флуконазолдың әсеріне жатқызуға болатындай бөртпе пайда болса, аталған дәрілік препаратпен емдеуді тоқтату керек. Инвазиялық /жүйелі зең инфекциялары бар пациенттерде бөртпе туындаса, оларды мұқият қадағалау және буллездік зақымданулар немесе көп формалы эритема дамыған жағдайда, флуконазолды тоқтату керек. Аса жоғары сезімталдық Анафилаксиялық реакцияның сирек жағдайлары тіркелді. P-450 цитохромы Флуконазол CYP2C9 изоферментінің және CYP3A4 изоферментінің орташа тежегіші, сондай-ақ CYP2C19 изоферментінің күшті тежегіші болып табылады. Дифлюкан® препаратын емдік ауқымы тар, CYP2C9, CYP2C19 және CYP3A4 изоферменттері арқылы метаболизденетін дәрілік препараттармен бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерге қадағалау жүргізу керек. Терфенадин Тәулігіне 400 мг-ден аз дозадағы флуконазолды және терфенадинді бір мезгілде қолдану емдеуші дәрігердің мұқият қадағалауымен жүргізілуі тиіс. Кандидоз Зерттеулер C. albicans-тен басқа Candida түрлері туындатқан инфекциялардың таралуының көбейіп жатқанын көрсетті. Олар көбінесе табиғаты бойынша тұрақты (мысалы, C. krusei және C. auris) немесе флуконазолға төмен сезімталдықты көрсетеді (C. glabrata). Ондай инфекциялар емдеудің тиімсіздігіне байланысты зеңге қарсы баламалы емді талап етуі мүмкін. Сондықтан дәрігерлерге Сandida әртүрлі түрлерінің флуконазолға төзімділігінің таралуын ескеру ұсынылады. Қосымша заттар Бұл дәрілік препарат құрамында 25 мл-ге шаққанда 88,5 мг натрий бар, ол ересек адам үшін ДДҰ ұсынған ең жоғары тәуліктік 2 г натрий дозасының 4,4%-ына баламалы. Бұл препараттың ең жоғары тәуліктік дозасы ДДҰ ұсынған натрийдің ең жоғары тәуліктік дозасының 71%-ына баламалы. Дифлюкан® 2 мг/мл инфузияға арналған ерітіндіде натрий мөлшері жоғары. Ол тұз мөлшері аз диетаны ұстанатын пациенттерге тағайындалған кезде осыны ескерген жөн. Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі Егер Сіз кез келген басқа препараттарды қабылдап жүрсеңіз, аз уақыт бұрын қабылдаған болсаңыз немесе қабылдауды жоспарлап жүрсеңіз, ол туралы дәрігерге немесе фармацевтке айтыңыз. Егер Сіз астемизол, терфенадин (аллергияны емдеуге арналған антигистаминдік препараттар), цизаприд (асқазан бұзылыстарын емдеуге арналған препарат), пимозид (психикалық ауруларды емдеуге арналған препарат), хинидин (жүрек аритмиясын емдеуге арналған препарат) немесе эритромицин (инфекцияларды емдеуге арналған антибиотик) қабылдап жүрсеңіз, емдеуші дәрігеріңізге дереу хабарлаңыз, өйткені оларды Дифлюкан® препаратымен бірге қолдануға болмайды. Кейбір дәрілік препараттар Дифлюкан® препаратымен өзара әрекеттесуі мүмкін. Сіз келесі дәрілік препаратты қабылдап жүрсеңіз, дәрігеріңіз бұл туралы білетініне көз жеткізіңіз, өйткені дәрі-дәрмектердің әлі де қажетті әсері бар екендігіне көз жеткізу үшін дозаны түзету немесе мониторинг жүргізу қажет болуы мүмкін: - рифампицин немесе рифабутин (инфекцияны емдеуге арналған антибиотиктер) - аброцитиниб (атопиялық экзема ретінде де белгілі атопиялық дерматитті емдеу үшін қолданылады) - альфентанил, фентанил (анестетик ретінде қолданылады) - амитриптилин, нортриптилин (антидепрессант ретінде қолданылады) - амфотерицин В, вориконазол (зеңге қарсы препараттар) - тромбтардың түзілуін болдырмау үшін қанды сұйылтатын дәрілік препараттар (варфарин немесе сол сияқты дәрілік препараттар) - ұйқысыздықты немесе алаңдаушылықты емдеуге арналған бензодиазепиндер (мидазолам, триазолам немесе ұқсас препараттар) - карбамазепин, фенитоин (эпилепсиялық ұстамаларды емдеуге арналған препараттар) - нифедипин, исрадипин, амлодипин, верапамил, фелодипин және лозартан (артериялық гипертензияны - артериялық қысымның жоғарылауын емдеуге арналған препараттар) - олапариб (аналық бездердің обырын емдеуге арналған препарат) - циклоспорин, эверолимус, сиролимус немесе такролимус (трансплантаттың ажырауын болдырмауға арналған препараттар) - қатерлі жаңа түзілімдерді емдеуге қолданылатын циклофосфамид, қабыршөп алкалоидтары (винкристин, винбластин немесе соған ұқсас препараттар) - галофантрин (безгекті емдеуге арналған препарат) - холестериннің жоғары деңгейін төмендетуге қолданылатын статиндер (аторвастатин, симвастатин және флувастатин немесе соған ұқсас препараттар) - метадон (ауырғанды басатын препарат) - целекоксиб, флурбипрофен, напроксен, ибупрофен, лорноксикам, мелоксикам, диклофенак (қабынуға қарсы стероидты емес дәрілер (ҚҚСД)) - пероральді контрацептивтер - преднизолон (стероид) - зидовудин, AZT деп те аталады, саквинавир (АИТВ-инфекцияланған пациенттерді емдеуге арналған препараттар) - хлорпропамид, глибенкламид, глипизид немесе толбутамид сияқты диабетті емдеуге арналған дәрілік препараттар - теофиллин (демікпені бақылауға арналған препарат) - тофацитиниб (ревматоидты артритті емдеуге арналған препарат) - толваптан (гипонатриемияны емдеуге арналған (қандағы натрийдің төмен деңгейі) немесе бүйрек функциясының төмендеуін бәсеңдетуге арналған препарат) - А дәрумені (биологиялық белсенді қоспа) - ивакафтор (монотерапия түрінде немесе муковисцидозды емдеуге арналған басқа препараттармен біріктіріп қолданылатын препарат) - амиодарон («аритмия» деп аталатын жүрек қағысының ырғақсыздығын емдеуге арналған препарат) - гидрохлоротиазид (диуретик) - ибрутиниб (қан обырын емдеуге арналған препарат) - луразидон (шизофренияны емдеуге арналған препарат). Арнайы сақтандырулар Педиатрияда қолдану Жүктілік немесе лактация кезеңінде Егер Сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізіп жүрсеңіз, жүкті болуым мүмкін деп ойласаңыз, немесе жүктілікті жоспарлап жүрсеңіз, бұл дәрілік препаратты қолданар алдында өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізбен немесе фармацевтпен кеңесіңіз. Егер сіз жүкті болсаңыз, өзіңізді жүктімін деп ойласаңыз немесе дәрігер тағайындаған жағдайларды қоспағанда, жүктілікті жоспарласаңыз, Дифлюкан® препаратын қабылдауға болмайды. Егер Сіз осы препаратты қолдану кезінде немесе оның соңғы дозасын қабылдағаннан кейін 1 апта ішінде жүкті болып қалсаңыз, дәрігерге қаралыңыз. Жүктіліктің бірінші триместрінде қабылданатын флуконазол түсік тастау қаупін арттыруы мүмкін. Бірінші триместрде төмен дозада қабылданатын флуконазол сүйекті және/немесе бұлшықетті зақымдайтын даму ақаулары бар баланың туылу қаупін сәл арттыруы мүмкін. Дифлюкан® препаратының 150 мг бір дозасын қабылдағаннан кейін бала емізуді жалғастыруға болады. Дифлюкан® препаратының бірнеше дозасын қабылдаған кезде бала емізбеу керек. Дифлюкан® препаратының құрамында натрий (тұз) бар Дифлюкан® препаратының құрамында 25 мл-ге шаққанда 88,5 мг натрий (ас тұзының негізгі компоненті) бар. Бұл ересек адам үшін натрийді тамақпен қабылдаудың ұсынылатын ең жоғары тәуліктік мөлшерінің 4,4%-ына баламалы. Егер Сізге Дифлюкан® препаратын күн сайын ұзақ уақыт бойы қабылдау қажет болса, әсіресе Сізге тұз мөлшері аз диетаны ұстану ұсынылса, фармацевтіңізбен немесе дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Пациенттерге Дифлюкан® қабылдаған кезде бас айналу немесе құрысулар болуы мүмкін екендігі туралы ескерту керек және осы симптомдардың кез келгені пайда болған кезде көлік жүргізбеуге немесе механизмдермен жұмыс жасамауға кеңес беру керек. Дерматофития волосистой части головы Исследования применения флуконазола при лечении дерматофитии волосистой части головы у детей покзали, что он не превосходит по эффективности гризеофульвин: общая успешность лечения составила менее 20 %. Из этого следует, что Дифлюкан® не следует применять для лечения дерматофитии волосистой части головы. Криптококкоз Доказанных данных об эффективности Дифлюкана® для лечения криптококкоза других областей (например, криптококкоза легких и кожи) недостаточно, поэтому дать рекомендации по дозированию препарата невозможно. Глубокие эндемические микозы Доказанные данные об эффективности Дифлюкана® для лечения других форм эндемических микозов, таких как паракокцидиоидомикоз, кожно - лимфатический споротрихоз и гистоплазмоз ограничены, поэтому рекомендации по дозированию препарата в этих случаях отсутствуют. Нарушение функции почек Дифлюкан® следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек. Нарушение функции печени и желчевыводящих путей Дифлюкан® следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции печени. В редких случаях применение флуконазола сопровождается тяжелой гепатотоксичностью, в том числе с летальным исходом, главным образом у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случаях гепатотоксичности, связанной с флуконазолом не наблюдалось какой - либо явной взаимосвязи с общей суточной дозой, длительностью терапии, полом или возрастом пациентов. Гепатотоксичность флуконазола обычно имела обратимый характер и проходила после прекращения лечения. Пациенты с отклонениями лабораторных показателей функции печени во время лечения флуконазолом должны находиться под постоянным наблюдением с целью предупреждения развития более тяжелых повреждений печени. Лечащий врач должен проинформировать пациентов о характерных симптомах тяжелых последствий для печени (астения, анорексия, постоянная тошнота, рвота и желтуха). Прием флуконазола следует немедленно прекратить, а пациенту следует обратиться к врачу. Сердечно - сосудистая система При применении некоторых азолов, в том числе флуконазола, имели место случаи удлинения интервала QT на электрокардиограмме. В ходе пострегистрационного наблюдения у пациентов, принимавших Дифлюкан®, были зарегистрированы очень редкие случаи удлинения интервала QT и полиморфной желудочковой тахикардии (torsades de pointes). Среди этих случаев были сообщения о тяжелобольных пациентах с многочисленными сопутствующими факторами риска, такими как структурное заболевание сердца, электролитные нарушения и сопутствующие препараты, которые также могли повлиять на ситуацию. Дифлюкан® следует с осторожностью назначать пациентам с такими потенциально проаритмическими состояниями. Противопоказано одновременное применение других лекарственных препаратов, о которых известно, что они увеличивают интервал QT и метаболизируются с помощью цитохрома P - 450 CYP3A4. Галофантрин Галофантрин увеличивает интервал QT при рекомендуемой терапевтической дозе и является субстратом CYP3A4. Поэтому одновременное применение флуконазола и галофантрина не рекомендуется. Кожные реакции В редких случаях при лечении флуконазолом у пациентов развивались эксфолиативные кожные реакции, такие как синдром Стивенса - Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Пациенты, больные СПИДом, более подвержены развитию тяжелых кожных реакций на многие лекарственные препараты. Если у пациента, проходящего лечение от поверхностной грибковой инфекции, появляется сыпь, которую можно отнести к действию флуконазола, следует прекратить лечение данным лекарственным препаратом. При возникновении сыпи у пациентов с инвазивными/системными грибковыми инфекциями за ними следует вести тщательное наблюдение и отменить флуконазол в случае развития буллезных поражений или полиморфной эритемы. Гиперчувствительность Были зафиксированы редкие случаи анафилактической реакции. Цитохром P - 450 Флуконазол является сильным ингибитором изофермента CYP2C9 и умеренным ингибитором изофермента CYP3A4, а также ингибитором изофермента CYP2C19. Следует вести наблюдение за пациентами, принимающими Дифлюкан® одновременно с лекарственными препаратами с узким терапевтическим диапазоном, которые метаболизируются изоферментами CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4. Терфенадин Одновременное применение флуконазола в дозах менее 400 мг в сутки и терфенадина следует проводить под тщательным наблюдением лечащего врача. Вспомогательные вещества Этот лекарственный препарат содержит 0,154 ммоль натрия на 1 мл. Это следует учитывать при применении препарата у пациентов, которым назначена диета с ограничением употребления натрия. Беременность и период лактации Дифлюкан® не следует применять во время беременности. Данные, полученные у беременных женщин, которые однократно или многократно получали стандартные дозы (< 200 мг в сутки) флуконазола в первом триместре, показали отсутствие нежелательного влияния препарата на плод. Было зарегистрировано множество врожденных аномалий (в том числе брахицефалия, дисплазия ушей, гигантский лобный родничок, искривление бедра и плечелучевой синостоз) у новорожденных, чьи матери в течение трех месяцев или дольше получали лечение по поводу кокцидиоидомикоза высокими дозами (400 - 800 мг в сутки) флуконазола. Взаимосвязь между применением флуконазола и этими случаями неизвестна. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность препарата. Дифлюкан® в стандартных дозах и кратковременное лечение не следует применять во время беременности, если нет очевидной необходимости. Дифлюкан® в больших дозах и (или) длительное лечение не следует применять во время беременности, за исключением случаев лечения опасных для жизни инфекций. Использование во время кормления грудью Концентрации Дифлюкана® в грудном молоке ниже его концентраций в плазме крови. Кормление грудью можно продолжать после однократного приема стандартной дозы флуконазола 200 мг или менее. Но не рекомендуется продолжать кормление грудью после многократного применения или приема большой дозы флуконазола. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами Исследований по влиянию Дифлюкана® на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами не проводилось. Во время приема Дифлюкана® пациенты могут испытывать головокружение или судорожные приступы, поэтому при возникновении любого из этих симптомов следует избегать управления автотранспортными средствами и работы с механизмами.

Состав

 • Дәрілік препарат құрамы 100 мл препараттың құрамында белсенді зат - флуконазол, 0,2 г, қосымша заттар: натрий хлориді, инъекцияға арналған су. 100 мл раствора содержат активное вещество - флуконазол 0,2 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций
 • Одна капсула содержит активное вещество - флуконазол 50,000 мг, вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный безводный. Состав оболочки капсулы: Крышка: титана диоксид (Е171), синий патентованный V (Е131), желатин. Корпус: титана диоксид (Е171), синий патентованный V (Е131), желатин. Состав чернил: шеллак, железа оксид черный (Е172), бутанол, вода очищенная, пропиленгликоль, спирт метилированный промышленный, 2-пропанол.
 • Одна капсула содержит активное вещество - флуконазол 150 мг, вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактоза, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, состав оболочки: титана диоксид (Е171), синий патентованный V (Е 131), желатин, состав чернил: шеллак, железа оксид черный (Е 172), спирт бутиловый, спирт метилированный промышленный, вода очищенная, пропиленгликоль, спирт изопропиловый.

Дифлюкан показания к применению

 • Қолданылуы Дифлюкан® келесі зеңдік инфекцияларда қолданылады. Ересектерде емдеу: - криптококтық менингит - кокцидиоидомикоз - инвазиялық кандидоз - шырышты қабықтардың кандидозы, соның ішінде орофарингеальді кандидоз, өңеш кандидозы, кандидурия мен тері- шырышты қабықтың созылмалы кандидозы - ауыз қуысының созылмалы атрофиялық кандидозы (тіс протездерін қолданумен байланысты), ауыз қуысының гигиенасын сақтау немесе жергілікті емдеу жеткіліксіз болғанда Ересектердегі профилактика: - қайталанулар қаупі жоғары пациенттердегі криптококтық менингиттің қайталануларында - АИТВ инфекциясы бар, қайталанулар қаупі жоғары пациенттердегі орофарингеальді кандидоз бен өңеш кандидозының қайталануларында - ұзаққа созылған нейтропениясы бар пациенттердегі (мысалы, гематологиялық қатерлі жаңа өспелері бар, химиялық ем қабылдап жүрген пациенттер, немесе, гемопоэздік дің жасушаларының трансплантациясы жүргізіліп жатқан пациенттер) кандидоздық инфекциялардың профилактикасы Мерзіміне жетіп туған нәрестелерді, сәбилерді және мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды, сондай-ақ 0-ден 17 жасқа дейінгі жасөспірімдерді емдеу: - шырышты қабықтардың кандидозы (орофарингеальді кандидоз және өңеш кандидозы) - инвазиялық кандидоз - криптококтық менингит - иммунитеті әлсіреген пациенттердегі кандидозды инфекциялар профилактикасы - қайталану қаупі жоғары балаларда криптококктық менингит қайталануларын болдырмау мақсатындағы демеуші ем. Ем өсірінділік және басқа зертханалық зерттеулердің нәтижелері алынғанға дейін басталуы мүмкін, бірақ осы нәтижелер алынғаннан кейін зеңге қарсы ем тиісті түрде түзетілуі керек. Зеңге қарсы дәрілерді дұрыс пайдалану туралы ресми нұсқаулықтарды ескеру қажет. Лечение у взрослых: - криптококковый менингит - кокцидиоидомикоз - инвазивный кандидоз - кандидоз слизистых оболочек, в том числе орофарингеальный кандидоз, кандидоз пищевода, кандидурия и хронический кожно - слизистый кандидоз - хронический атрофический кандидоз ротовой полости (связанный с применением зубных протезов), когда соблюдения гигиены полости рта или местного лечения недостаточно Профилактика у взрослых: - рецидивы криптококкового менингита у пациентов с высоким риском рецидивов - рецидивы орофарингеального кандидоза и кандидоза пищевода у ВИЧ - инфицированных пациентов с высоким риском рецидива - профилактика кандидозных инфекций у пациентов с продолжительной нейтропенией (пациенты с гемобластозами, проходящими химиотерапию, или пациенты, проходящие трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток) Лечение доношенных новорожденных, младенцев и детей дошкольного и школьного возраста, а также подростков до 17 лет. - кандидоз слизистых оболочек (орофарингеальный кандидоз и кандидоз пищевода) - инвазивный кандидоз - криптококковый менингит - поддерживающая терапия в целях предотвращения рецидивов криптококкового менингита у детей с высоким риском рецидивов - профилактика кандидозных инфекций у пациентов с ослабленным иммунитетом. Терапия может быть начата до получения результатов культурального и других лабораторных исследований, однако после получения этих результатов противогрибковое лечение следует соответствующим образом скорректировать.
 • Дифлюкан® показан для лечения следующих заболеваний у взрослых: - криптококковый менингит - кокцидиоидомикоз - инвазивный кандидоз - кандидоз слизистых оболочек, в том числе орофарингеальный кандидоз, кандидоз пищевода, кандидурия и хронический кожно - слизистый кандидоз - хронический атрофический кандидоз ротовой полости (связанный с применением зубных протезов), когда соблюдения гигиены полости рта или местного лечения недостаточно - вагинальный кандидоз, острый или рецидивирующий (когда местная терапия не применима) - кандидозный баланит (когда местная терапия не применима) - дерматомикозы, в том числе дерматофитии стоп, дерматофитии туловища, паховой дерматофитии, разноцветного лишая и кожных кандидозных инфекций (когда показано системное лечение); дерматофитии ногтей (онихомикоза) (когда лечение другими препаратами неприемлемо) Дифлюкан® показан для профилактики следующих заболеваний у взрослых: - рецидивы криптококкового менингита у пациентов с высоким риском рецидивов - рецидивы орофарингеального кандидоза и кандидоза пищевода у ВИЧ - инфицированных пациентов с высоким риском рецидива - для снижения частоты рецидивов вагинального кандидоза (4 или более эпизодов в год) - профилактика кандидозных инфекций у пациентов с продолжительной нейтропенией (пациенты с гемобластозами, проходящими химиотерапию, или пациенты, проходящие трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток)

Дифлюкан противопоказания

 • Қолдануға болмайтын жағдайлар - әсер етуші затқа, флуконазолға құрылымы ұқсас азол заттарына немесе «Дәрілік препараттың құрамы» бөлімінде атап көрсетілген қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық - Дифлюкан® тәулігіне 400 мг және одан жоғары тәуліктік дозада бірнеше рет қолдану кезінде бір мезгілде терфенадинді қабылдау, препаратты бірнеше рет қолдану кезіндегі дәрілер арасындағы өзара әрекеттесуді зерттеу нәтижелеріне сәйкес - QT аралығын ұзартатын және Р - 450 CYP3A4 цитохромы арқылы метаболизденетін цизаприд, астемизол, эритромицин, пимозид, хинидин сияқты дәрілік препараттарды бір мезгілде қабылдау - повышенная чувствительность к флуконазолу, азольным веществам со сходной флуконазолу структурой или к любому из вспомогательных веществ препарата - одновременный прием терфенадина во время многократного применения Дифлюкана® в суточной дозе 400 мг/сут и выше - одновременный прием лекарственных препаратов, удлиняющих интервал QT и метаболизирующихся посредством цитохрома P - 450 CYP3A4, такие как цизаприд, астемизол, эритромицин, пимозид и хинидин - беременность и период лактации
 • - повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или азольным веществам со сходной флуконазолу структурой - одновременный прием терфенадина во время многократного применения Дифлюкана® в дозе 400 мг/сут и более - одновременный прием лекарственных препаратов, удлиняющих интервал QT и метаболизирующихся посредством фермента CYP3A4, такие как цизаприд, астемизол, эритромицин, пимозид и хинидин - больные с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, лактозной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией, т.к. капсулы дифлюкана содержат лактозу - беременность и период лактации - детский возраст до 18 лет С осторожностью Нарушение показателей функции печени на фоне применения флуконазола; появление сыпи на фоне применения флуконазола у больных с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми инфекциями; одновременное применение терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут; потенциально проаритмические состояния у больных с множественными факторами риска (органические заболевания сердца, нарушения электролитного баланса и способствующая развитию подобных нарушений сопутствующая терапия).

Дифлюкан дозировка

 • Дозалау режимі Дозасы зеңдік инфекцияның сипаты мен ауырлығына негізделуі керек. Бірнеше реттік дозаларын қолдануды қажет ететін инфекциялардың түрлерін емдеуді, клиникалық көрсеткіштері немесе зертханалық көрсеткіштері, белсенді зең инфекциясының толық емделгенін көрсеткенше жалғастыру керек. Емдеу кезеңінің жеткіліксіздігі белсенді инфекцияның қайталануына алып келуі мүмкін. Ересектерде қолдану Криптококкоз: 1. Криптококтық менингитті емдеу: қанықтырғыш дозасы алғашқы күні 400 мг, келесі дозасы - 6-дан 8 аптаға дейін тәулігіне бір рет 200 - 400 мг құрайды. Өмірге қауіп төндіретін инфекцияларды емдеген жағдайда тәуліктік дозасын 800 мг дейін арттыруға болады. 2. Қайталанулар қаупі жоғары пациенттердегі криптококтық менингиттің қайталануларын болдырмауға арналған демеуші ем: емдеуші дәрігер белгілеп берген уақыт бойына тәулігіне бір рет 200 мг. Кокцидиоидомикоз: пациенттің жеке ерекшеліктеріне байланысты 11 - 24 ай немесе одан да ұзағырақ уақыт бойы тәулігіне бір рет 200 - 400 мг. Кейбір, әсіресе ми қабықтарының зақымдануымен жүретін инфекциялар үшін тәулігіне 800 мг доза қарастырылуы мүмкін. Инвазиялық кандидоз: қанықтырғыш дозасы алғашқы күні 800 мг, келесі дозасы - тәулігіне бір рет 400 мг құрайды. Кандидемияны емдеу ұзақтығына байланысты жалпы ұсыным - пациент қанында кандидемияның бар екендігіне алғашқы теріс нәтиже алынғаннан және кандидемия белгілері мен симптомдары толық жойылғаннан кейін 2 апта. Шырышты қабықтың кандидозын емдеу: 1. Орофарингеальді кандидоз: қанықтырғыш дозасы алғашқы күні 200 - 400 мг, келесі дозасы - 7 - 21 күн бойы тәулігіне бір рет 100 - 200 мг (орофарингеальді кандидоздың ремиссиясына жеткенше) . Иммундық жүйе функциясының ауыр бұзылуы бар пациенттерде ұзағырақ емдеу кезеңін қолдануға болады. 2. Өңеш кандидозы: қанықтырғыш дозасы алғашқы күні 200 - 400 мг, келесі дозасы - 14 - 30 күн бойы тәулігіне бір рет 100 - 200 мг (өңеш кандидозының ремиссиясына жеткенше). Иммундық жүйе функциясының ауыр бұзылуы бар пациенттерде ұзағырақ емдеу кезеңін қолдануға болады. 3. Кандидурия: 7 - 21 күн бойы тәулігіне бір рет 200 - 400 мг. Иммундық жүйе функциясының ауыр бұзылуы бар пациенттерде ұзағырақ емдеу кезеңін қолдануға болады. 4. Созылмалы атрофиялық кандидоз: 14 күн бойы тәулігіне бір рет 50 мг. 5. Тері - шырышты қабықтың созылмалы кандидозы: 28 күнге дейін тәулігіне бір рет 50-ден 100 мг дейін. Инфекцияның ауырлық дәрежесіне немесе иммундық функцияның қатарлас бұзылуы мен инфекцияның болуына байланысты емдеу кезеңі ұзағырақ болуы мүмкін. Қайталану қаупі жоғары, АИТВ инфекциясы бар пациенттерде шырышты қабық кандидозы қайталануларының профилактикасы 1. Орофарингеальді кандидоз: созылмалы иммуносупрессиясы бар пациенттерде емдеуші дәрігер белгілеп берген уақыт бойына тәулігіне бір рет 100 - 200 мг немесе аптасына 3 рет 200 мг. 2. Өңеш кандидозы: созылмалы иммуносупрессиясы бар пациенттерде емдеуші дәрігер белгілеп берген уақыт бойына тәулігіне бір рет 100 - 200 мг немесе аптасына 3 рет 200 мг. Нейтропениясы бар пациенттердегі кандидоздық инфекциялардың профилактикасы: тәулігіне бір рет 200 - 400 мг. Емдеуді нейтропенияның туындауы күтілген күнге дейін бірнеше күн бұрын бастау және нейтрофилдер саны 1000 мм3 жасушадан асқаннан кейін 7 күн бойы жалғастыру керек. Пациенттердің ерекше топтары Балалар Балалардағы ең жоғары доза тәулігіне 400 мг аспауы тиіс. Ересектердегі осындай инфекциялар кезіндегі сияқты, емдеу ұзақтығы клиникалық және микологиялық жауапқа негізделуі тиіс. Дифлюкан® балаларға бір реттік тәуліктік доза түрінде тағайындалады. Бүйрек функциясының бұзылуы бар балалар жасындағы пациенттерге арналған дозалары ересектердікіне сай келеді және төменде «Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерде қолданылуы» бөлімінде көрсетілген. Бүйрек функциясының бұзылуы бар балаларда флуконазолдың фармакокинетикасы зерттелмеген (көбінесе бүйректің жетілмегендігі жиі анықталатын «мерзімі жетіп туған нәрестелер» туралы ақпаратты төменде қараңыз). 28 күндіктен 11 жасқа дейінгі сәбилер мен балалар - Шырышты қабықтардың кандидозы: бастапқы дозасы 6 мг/кг, келесі дозалары тәулігіне бір рет 3 мг/кг-ден. Препараттың тепе-теңдік концентрациясына жылдамырақ жету үшін алғашқы күні бастапқы дозасын қолдануға болады. - Инвазиялық кандидоз және криптококктық менингит: тәулігіне бір рет 6-дан 12 мг/кг дейінгі доза. Ұзақтығы аурудың ауырлық дәрежесіне байланысты. - Қайталану қаупі жоғары балалардағы криптококктық менингиттің қайталануларының алдын алу мақсатындағы демеуші ем: тәулігіне бір рет 6 мг/кг доза. Ұзақтығы аурудың ауырлық дәрежесіне байланысты. - Иммунитеті әлсіз пациенттердегі Candida тектес зеңдерден туындаған инфекциялардың профилактикасы: тәулігіне бір рет 3-тен 12 мг/кг дейінгі доза. Ұзақтығы индукцияланған нейтропенияның дәрежесі мен айқындығына байланысты (ересек пациенттерге арналған дозалануын қараңыз). Жасөспірімдер (12-ден 17 жасқа дейін) Пациенттің дене салмағы мен жыныстық жетілуіне байланысты, дәрігер қандай дозалау режимі (ересектер немесе балалар үшін) қолайлырақ болып табылатындығын бағалауы керек. Клиникалық деректер балаларда флуконазолдың клиренсі ересектердікіне қарағанда жоғарырақ екенін көрсетеді. Ересектердегі 100, 200 және 400 мг дозалары салыстырмалы жүйелі экспозициясы алынған балалардағы 3, 6 және 12 мг/кг дозаларына сәйкес келеді. Мерзімі жетіп туған нәрестелер (0 күннен 27 күнге дейінгі) Жаңа туған нәрестелерде флуконазол баяу шығарылады. Мерзімі жетіп туған нәрестелерге арналған дозалар бойынша фармакокинетикалық деректер өте аз. - Мерзімі жетіп туған нәрестелер (0 күннен 14 күнге дейінгі): әр 72 сағат сайын сәбилер үшін де, мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балалар үшін де мг/кг бірдей доза қолданылады. Әр 72 сағат сайын 12 мг/кг құрайтын ең жоғары дозасынан асырмау керек. - Мерзімі жетіп туған нәрестелер (15 күннен 27 күнге дейінгі): әр 48 сағат сайын сәбилер үшін де, мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балалар үшін де мг/кг бірдей доза қолданылады. Әр 48 сағат сайын 12 мг/кг құрайтын ең жоғары дозасынан асырмау керек. Егде жастағы пациенттер Дозасын бүйрек функциясының жағдайына қарай түзету керек («Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер» бөлімін қараңыз) Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер Дифлюкан® өзгермеген әсер етуші зат түрінде негізінен несеппен бірге шығады. Бір рет қабылдағанда дозасын өзгерту қажет емес. Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерге (балаларды қоса) препаратты бірнеше рет қолданғанда осы көрсетілім үшін ұсынылған тәуліктік дозаға байланысты 50 мг-ден 400 мг дейінгі бастапқы дозасын енгізу керек, содан кейін бастапқы жүктемелік дозасынан соң қабылданатын тәуліктік дозасын (көрсетіліміне байланысты) келесі кестеге сәйкес белгілейді: Креатинин клиренсі (мл/мин) Ұсынылатын дозаның пайызы >50 ≤50 (гемодиализсіз) Гемодиализ 100 % 50 % Әрбір гемодиализден кейін 100% Гемодиализде жүрген пациенттер әр гемодиализден соң ұсынылған дозасының 100 %-ын қабылдауы керек; диализ жоқ күндері пациенттер өздерінің креатинин клиренсіне сәйкес азайтылған дозаны қабылдауы тиіс. Бауыр функциясы бұзылған пациенттер Дифлюкан® препаратын бауыр функциясы бұзылған пациенттерде қолдану жөніндегі деректер шектеулі, сондықтан мұндай пациенттерде бұл препаратты сақтықпен қолдану керек. Қолдану тәсілі Дифлюкан® вена ішіне инфузия (инфузияға арналған ерітінді) жолымен енгізуге арналған. Вена ішіне енгізуден пероральді тәсілмен қабылдауға ауысқан кезде немесе керісінше болса, тәуліктік дозаны өзгертудің қажеті жоқ. Дәрігер жасқа, дене салмағына және дозаға сәйкес ең лайықты дәрілік түрді және дозаны тағайындауы тиіс. Препараттың венаішілік инфузиясын енгізу жылдамдығы 10 мл/мин аспауы тиіс. Дифлюкан® препараты инфузияға арналған ерітінді түрінде шығарылады, онда әсер етуші зат натрий хлоридінің 9 мг/мл (0,9 %) ерітіндісінде ерітілген; 200 мг препараты бар әр құтыда (көлемі 100 мл) 15 ммольден Na+ және C1- иондары бар. Дифлюкан® препараты сұйылтылған тұзды ерітінді түрінде қолжетімді болғандықтан, натрий немесе сұйықтық тұтынылуын шектеу қажет пациенттер үшін сұйықтықты енгізу жылдамдығын есепке алу қажет. Дәрілік препаратты енгізгенге дейін қалпына келтіру жөніндегі нұсқаулық қосымша парақтың соңында медицина қызметкерлері үшін тиісті бөлімде берілген. В одном флаконе, содержащем 50 мл раствора для инфузий, содержится 100 мг Дифлюкана®. Скорость введения внутривенной инфузии препарата не должна превышать 10 мл/мин. Препарат Дифлюкан® выпускается в форме раствора для инфузий, где действующее вещество растворено в растворе натрия хлорида 9 мг/мл (0,9 %); в каждом флаконе c 200 мг препарата (объемом 100 мл) содержится по 15 ммоль ионов Na+ и C1-. Ввиду того, что Дифлюкан® доступен в виде разбавленного солевого раствора, для пациентов, которым требуется ограничивать потребление натрия или жидкости, необходимо принимать в расчет количество вводимой жидкости. Доза должна основываться на характере и тяжести грибковой инфекции. Лечение тех видов инфекций, которые требуют применения многократных доз, следует продолжать до тех пор, пока клинические показатели или лабораторные тесты не будут свидетельствовать о том, что активная грибковая инфекция полностью излечена. Недостаточный период лечения может привести к рецидиву активной инфекции. Терапия может быть начата до получения результатов культурального и других лабораторных исследований, однако после получения этих результатов противоинфекционное лечение следует соответствующим образом скорректировать. Применение у взрослых Криптококкоз: 1. Лечение криптококкового менингита: насыщающая доза составляет 400 мг в первый день, последующая доза - 200 - 400 мг в сутки от 6 до 8 недель. В случаях лечения угрожающих жизни инфекций суточную дозу можно увеличить до 800 мг. 2. Поддерживающая терапия для предотвращения рецидивов криптококкового менингита у пациентов с высоким риском рецидивов: 200 мг в сутки в течение периода времени, установленного лечащим врачом. Кокцидиоидомикоз: 200 - 400 мг в течение 11 - 24 месяцев или длительнее, в зависимости от состояния пациента. Для некоторых инфекций, в особенности с поражением мозговых оболочек, может рассматриваться доза 800 мг в сутки. Инвазивный кандидоз: насыщающая доза составляет 800 мг в первый день, последующая доза - 400 мг в сутки. Общая рекомендация по длительности лечения кандидемии - 2 недели после получения первого отрицательного результата на присутствие кандидемии в крови пациента и полного исчезновения симптомов кандидемии. Лечение кандидоза слизистой оболочки: 1. Орофарингеальный кандидоз: насыщающая доза - 200 - 400 мг в первый день, последующая доза - 100 - 200 мг в сутки в течение 7 - 21 дней (до достижения ремиссии орофарингеального кандидоза). У пациентов с тяжелым нарушением функции иммунной системы можно использовать более длительные периоды терапии. 2. Кандидоз пищевода: насыщающая доза - 200 - 400 мг в первый день, последующая доза - 100 - 200 мг в сутки в течение 14 - 30 дней (до достижения ремиссии кандидоза пищевода). У пациентов с тяжелым нарушением функции иммунной системы можно использовать более длительные периоды терапии. 3. Кандидурия: 200 - 400 мг в сутки в течение 7 - 21 дней. У пациентов с тяжелым нарушением функции иммунной системы можно использовать более длительные периоды терапии. 4. Хронический атрофический кандидоз: 50 мг в сутки в течение 14 дней. 5. Хронический кожно - слизистый кандидоз: 5 - 100 мг в сутки до 28 дней. В зависимости от тяжести инфекции или сопутствующего нарушения иммунной функции и инфекции можно использовать более длительные периоды терапии. Предотвращение рецидивов кандидоза слизистой оболочки у ВИЧ - инфицированных пациентов с высоким риском рецидива 1. Орофарингеальный кандидоз: 100 - 200 мг в сутки или 200 мг 3 раза в неделю в течение периода времени, установленного лечащим врачом у пациентов с хронически пониженным иммунитетом. 2. Кандидоз пищевода: 100 - 200 мг в сутки или 200 мг 3 раза в неделю в течение периода времени, установленного лечащим врачом у пациентов с хронически пониженным иммунитетом. Профилактика кандидозных инфекций у пациентов с продолжительной нейтропенией: 200 - 400 мг. Лечение следует начинать за несколько дней до ожидаемого возникновения нейтропении и продолжать в течение 7 дней после того, как число нейтрофилов превысит 1000 клеток на мм3. Применение у пожилых людей При отсутствии признаков почечной недостаточности препарат назначают в обычной дозе. Применение у больных с почечной недостаточностью При однократном приеме изменения дозы не требуется. У больных с нарушением функции почек при многократном применении препарата следует первоначально ввести ударную дозу от 50 мг до 400 мг, после чего суточную дозу (в зависимости от показания) устанавливают согласно следующей таблице: Клиренс креатинина (мл/мин) Процент рекомендуемой дозы >50 100% ?50 (без диализа) 50% Регулярный диализ 100 % после каждого диализа Больные на регулярном диализе должны получать 100 % рекомендуемой дозы после каждого диализа; в дни, когда нет диализа, больные должны получать сокращенную дозу в соответствии с их клиренсом креатинина. Применение у больных с печеночной недостаточностью Данные о применении Дифлюкана® у пациентов с нарушением функции печени ограничены, поэтому у таких пациентов данный препарат следует применять с осторожностью. Применение у детей Дифлюкан® назначается детям в виде однократной ежедневной дозы. Максимальная доза у детей не должна превышать 400 мг/сутки. Как и при аналогичных инфекциях у взрослых, длительность терапии должна быть основана на клиническом и микологическом ответе. Дозировки для пациентов детского возраста с нарушением функции почек указаны выше в разделе «Применение у больных с почечной недостаточностью» Младенцы и дети в возрасте от 28 дней до 11 лет - Кандидоз слизистых оболочек: начальная доза 6 мг/кг, последующие дозы по 3 мг/кг в сутки. Для более быстрого достижения равновесной концентрации препарата в первый день можно применять начальную дозу. - Инвазивный кандидоз и криптококковый менингит: доза от 6 до 12 мг/кг в сутки. Продолжительность в зависимости от тяжести заболевания. - Поддерживающая терапия в целях предотвращения рецидивов криптококкового менингита у детей с высоким риском рецидивов. Доза 6 мг/кг в сутки. Продолжительность в зависимости от тяжести заболевания. - Профилактика инфекций, вызванных грибами рода Candida, у пациентов с ослабленным иммунитетом. Доза от 3 до 12 мг/кг в сутки. Продолжительность в зависимости от степени и выраженности индуцированной нейтропении Подростки (от 12 до 17 лет) В зависимости от массы тела и половозрелости пациента врач должен оценивать, какой режим дозирования (для взрослых или детей) является наиболее подходящим. Клинические данные указывают на то, что у детей клиренс флуконазола более высокий, чем у взрослых. Дозы 100, 200 и 400 мг у взрослых соответствуют дозам 3, 6 и 12 мг/кг у детей с получением сопоставимой системной экспозиции. Доношенные новорожденные (от 0 до 27 дней) - Доношенные новорожденные (от 0 до 14 дней): каждые 72 часа применяется та же доза в мг/кг, что и для младенцев и детей до 11 лет. Не следует превышать максимальную дозу, которая составляет 12 мг/кг каждые 72 часа. - Доношенные новорожденные (от 15 до 27 дней): каждые 48 часов применяется та же доза в мг/кг, что и для младенцев и детей до 11 лет. Не следует превышать максимальную дозу, которая составляет 12 мг/кг каждые 48 часов.
 • Капсулы предназначены для приема внутрь. Капсулы проглатывают целиком. Терапию можно начинать до получения результатов посева и других лабораторных исследований. Однако противоинфекционную терапию необходимо изменить соответствующим образом, когда результаты этих исследований станут известными. Дифлюкан® можно принимать внутрь или вводить внутривенно путем инфузии со скоростью не более 10 мл/мин. Выбор способа введения зависит от клинического состояния больного. При переводе пациента с внутривенного на пероральный прием препарата изменения суточной дозы не требуется. Суточная доза Дифлюкана® зависит от характера и тяжести грибковой инфекции. Терапия для тех видов инфекций, требующих лечение многоразовыми дозами, должна продолжаться пока клинические показатели лабораторных тестов не покажут, что активная грибковая инфекция прошла. Неадекватный период лечения может привести к повтору активной инфекции. Больные с СПИД и криптококковым менингитом или повторяющимся орофарингеальным кандидозом обычно нуждаются в поддерживающей терапии чтобы предотвратить рецидив болезни. Ежедневная доза флуконазола должна основываться на характере и степени тяжести грибковой инфекции. Применение у взрослых 1. При криптококковом менингите и криптококковых инфекциях другой локализации в первый день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают лечение в дозе 200-400 мг один раз в сутки. Длительность лечения криптококковых инфекций зависит от наличия клинического и микологического эффекта; при криптококковом менингите лечение обычно продолжают по крайней мере 6-8 недель. Рекомендуемая дозировка Дифлюкана® для профилактики рецидива криптококкового менингита у больных СПИДом 200 мг/сут. 2. При кандидемии, диссеминированном кандидозе и других инвазивных кандидозных инфекциях доза обычно составляет 400 мг в первый день, затем по 200 мг/сут. В зависимости от выраженности клинического эффекта доза может быть увеличена до 400 мг/сут. Длительность терапии зависит от клинического и микологического эффекта. 3. При орофарингеальном кандидозе в первый день препарат обычно назначают по 200 мг, затем продолжают по 100 мг один раз в сутки. Лечение продолжают в течение 2 недель, чтобы снизить вероятность рецидива. При атрофическом оральном кандидозе, связанном с ношением зубных протезов, препарат обычно назначают в дозе 50 мг один раз в сутки в течение 14 дней в сочетании с местными антисептическими средствами для обработки протеза. При других кандидозных инфекциях слизистых оболочек (за исключением генитального кандидоза, см. ниже), например, эзофагите, неинвазивных бронхо-легочных инфекциях, кандидурии, кандидозе кожи, эффективная доза обычно составляет 50-100 мг/сут при длительности лечения 14-30 дней. Для профилактики рецидивов орофарингеального кандидоза у больных СПИДом после завершения полного курса первичной терапии Дифлюкан® может быть назначен по 150 мг один раз в неделю. 4. При вагинальном кандидозе Дифлюкан® назначают однократно внутрь в дозе 150 мг. Для профилактики вагинального кандидоза препарат можно применять в дозе 150 мг один раз в месяц. Длительность терапии определяют индивидуально; она варьирует от 4 до 12 мес. При кандидозном баланите Дифлюкан® назначают однократно в дозе 150 мг внутрь. 5. Для профилактики грибковых инфекций у больных со злокачественными опухолями рекомендуемая доза Дифлюкана® составляет 50-400 мг один раз в сутки в зависимости от степени риска развития грибковой инфекции. Для больных с высоким риском генерализованной инфекции, например, с выраженной или длительно сохраняющейся нейтропенией, рекомендуемая доза составляет 400 мг один раз в сутки. 6. При микозах кожи, включая микозы стоп, гладкой кожи, паховой области, рекомендуемая доза составляет 150 мг один раз в неделю или 50 мг один раз в сутки. Длительность терапии обычно составляет 2-4 недели, однако при микозах стоп может потребоваться более длительная терапия (до 6 недель). При отрубевидном лишае рекомендуемая доза составляет 300 мг один раз в неделю в течение 2 недель; некоторым больным требуется третья доза 300 мг в неделю, в то время как для некоторых больных оказывается достаточно однократного приема 300-400 мг. Альтернативной схемой лечения является применение препарата по 50 мг один раз в сутки в течение 2-4 недель. При онихомикозе рекомендуемая доза составляет 150 мг один раз в неделю. Лечение следует продолжать до полного появления здоровой ногтевой пластинки. Для повторного роста ногтей на пальцах рук и стоп обычно требуется 3-6 мес. и 6-12 мес. соответственно. Однако, скорость роста может варьировать в широких пределах у разных людей, а также в зависимости от возраста. После успешного лечения длительно сохранявшихся хронических инфекций иногда наблюдается изменение формы ногтей. 7. При глубоких эндемических микозах может потребоваться применение препарата в дозе 200-400 мг/сут. Длительность терапии определяют индивидуально. Применение у пожилых людей При отсутствии признаков почечной недостаточности препарат назначают в обычной дозе. Применение у больных с почечной недостаточностью При однократном приеме изменения дозы не требуется. У больных с нарушением функции почек при многократном применении препарата следует первоначально ввести ударную дозу от 50 мг до 400 мг, после чего суточную дозу (в зависимости от показания) устанавливают согласно следующей таблице: Клиренс креатинина (мл/мин) Процент рекомендуемой дозы >50 100% ?50 (без диализа) 50% Регулярный диализ 100% после каждого диализа Применение у детей Как и у взрослых, при сходных инфекциях, длительность лечения зависит от клинического и микологического эффекта. Максимальная ежедневная доза для взрослых не должна быть превышена у детей. Флуконазол принимается каждый день в одноразовой дозе. При кандидозе слизистых оболочек 6 лет и старше доза Дифлюкана® составляет 3 мг/кг/сут. В первый день с целью более быстрого достижения постоянных равновесных концентраций может быть назначена ударная доза 6 мг/кг. Для лечения генерализованного кандидоза и криптококковой инфекции рекомендуемая доза составляет 6-12 мг/кг/сут в зависимости от тяжести заболевания. Для профилактики грибковых инфекций у больных с иммунодефицитом, считающихся в группе риска вследствие нейтропении, получающих цитотоксичную химиотерапию или лучевую терапию, препарат назначают по 3-12 мг/кг/сут в зависимости от выраженности и длительности сохранения индуцированной нейтропении. Применение у пожилых людей При отсутствии признаков почечной недостаточности препарат назначают в обычной дозе. Применение у больных с почечной недостаточностью При однократном приеме изменения дозы не требуется. У больных, включая детей, с нарушением функции почек при многократном применении препарата следует первоначально ввести ударную дозу от 50 мг до 400 мг, после чего суточную дозу (в зависимости от показания) устанавливают согласно следующей таблице: Клиренс креатинина (мл/мин) Процент рекомендуемой дозы >50 100% ?50 (без диализа) 50% Регулярный диализ 100% после каждого диализа Больные на регулярном диализе должны получать 100% рекомендуемой дозы после каждого диализа; в дни, когда нет диализа, больные должны получать сокращенную дозу в соответствии с их клиренсом креатинина.
 • Капсулы предназначены для приема внутрь. Капсулы проглатывают целиком. Терапию можно начинать до получения результатов посева и других лабораторных исследований. Однако противоинфекционную терапию необходимо изменить соответствующим образом, когда результаты этих исследований станут известными. Дифлюкан® можно принимать внутрь или вводить внутривенно путем инфузии со скоростью не более 10 мл/мин. Выбор способа введения зависит от клинического состояния больного. При переводе пациента с внутривенного на пероральный прием препарата изменения суточной дозы не требуется. Суточная доза Дифлюкана® зависит от характера и тяжести грибковой инфекции. Терапия для тех видов инфекций, требующих лечение многоразовыми дозами, должна продолжаться пока клинические показатели лабораторных тестов не покажут, что активная грибковая инфекция прошла. Неадекватный период лечения может привести к повтору активной инфекции. Больные с СПИД и криптококковым менингитом или повторяющимся орофарингеальным кандидозом обычно нуждаются в поддерживающей терапии чтобы предотвратить рецидив болезни. Ежедневная доза флуконазола должна основываться на характере и степени тяжести грибковой инфекции. Применение у взрослых 1. При криптококковом менингите и криптококковых инфекциях другой локализации в первый день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают лечение в дозе 200-400 мг один раз в сутки. Длительность лечения криптококковых инфекций зависит от наличия клинического и микологического эффекта; при криптококковом менингите лечение обычно продолжают по крайней мере 6-8 недель. Рекомендуемая дозировка Дифлюкана® для профилактики рецидива криптококкового менингита у больных СПИДом 200 мг/сут. 2. При кандидемии, диссеминированном кандидозе и других инвазивных кандидозных инфекциях доза обычно составляет 400 мг в первый день, затем по 200 мг/сут. В зависимости от выраженности клинического эффекта доза может быть увеличена до 400 мг/сут. Длительность терапии зависит от клинического и микологического эффекта. 3. При орофарингеальном кандидозе в первый день препарат обычно назначают по 200 мг, затем продолжают по 100 мг один раз в сутки. Лечение продолжают в течение 2 недель, чтобы снизить вероятность рецидива. При атрофическом оральном кандидозе, связанном с ношением зубных протезов, препарат обычно назначают в дозе 50 мг один раз в сутки в течение 14 дней в сочетании с местными антисептическими средствами для обработки протеза. При других кандидозных инфекциях слизистых оболочек (за исключением генитального кандидоза, см. ниже), например, эзофагите, неинвазивных бронхо-легочных инфекциях, кандидурии, кандидозе кожи, эффективная доза обычно составляет 50-100 мг/сут при длительности лечения 14-30 дней. Для профилактики рецидивов орофарингеального кандидоза у больных СПИДом после завершения полного курса первичной терапии Дифлюкан® может быть назначен по 150 мг один раз в неделю. 4. При вагинальном кандидозе Дифлюкан® назначают однократно внутрь в дозе 150 мг. Для профилактики вагинального кандидоза препарат можно применять в дозе 150 мг один раз в месяц. Длительность терапии определяют индивидуально; она варьирует от 4 до 12 мес. При кандидозном баланите Дифлюкан® назначают однократно в дозе 150 мг внутрь. 5. Для профилактики грибковых инфекций у больных со злокачественными опухолями рекомендуемая доза Дифлюкана® составляет 50-400 мг один раз в сутки в зависимости от степени риска развития грибковой инфекции. Для больных с высоким риском генерализованной инфекции, например, с выраженной или длительно сохраняющейся нейтропенией, рекомендуемая доза составляет 400 мг один раз в сутки. 6. При микозах кожи, включая микозы стоп, гладкой кожи, паховой области, рекомендуемая доза составляет 150 мг один раз в неделю или 50 мг один раз в сутки. Длительность терапии обычно составляет 2-4 недели, однако при микозах стоп может потребоваться более длительная терапия (до 6 недель). При отрубевидном лишае рекомендуемая доза составляет 300 мг один раз в неделю в течение 2 недель; некоторым больным требуется третья доза 300 мг в неделю, в то время как для некоторых больных оказывается достаточно однократного приема 300-400 мг. Альтернативной схемой лечения является применение препарата по 50 мг один раз в сутки в течение 2-4 недель. При онихомикозе рекомендуемая доза составляет 150 мг один раз в неделю. Лечение следует продолжать до полного появления здоровой ногтевой пластинки. Для повторного роста ногтей на пальцах рук и стоп обычно требуется 3-6 мес. и 6-12 мес. соответственно. Однако, скорость роста может варьировать в широких пределах у разных людей, а также в зависимости от возраста. После успешного лечения длительно сохранявшихся хронических инфекций иногда наблюдается изменение формы ногтей. 7. При глубоких эндемических микозах может потребоваться применение препарата в дозе 200-400 мг/сут. Длительность терапии определяют индивидуально. Применение у пожилых людей При отсутствии признаков почечной недостаточности препарат назначают в обычной дозе. Применение у больных с почечной недостаточностью При однократном приеме изменения дозы не требуется. У больных с нарушением функции почек при многократном применении препарата следует первоначально ввести ударную дозу от 50 мг до 400 мг, после чего суточную дозу (в зависимости от показания) устанавливают согласно следующей таблице: Клиренс креатинина (мл/мин) Процент рекомендуемой дозы >50 100% ?50 (без диализа) 50% Регулярный диализ 100% после каждого диализа Применение у детей Как и у взрослых, при сходных инфекциях, длительность лечения зависит от клинического и микологического эффекта. Максимальная ежедневная доза для взрослых не должна быть превышена у детей. Флуконазол принимается каждый день в одноразовой дозе. При кандидозе слизистых оболочек 6 лет и старше доза Дифлюкана® составляет 3 мг/кг/сут. В первый день с целью более быстрого достижения постоянных равновесных концентраций может быть назначена ударная доза 6 мг/кг. Для лечения генерализованного кандидоза и криптококковой инфекции рекомендуемая доза составляет 6-12 мг/кг/сут в зависимости от тяжести заболевания. Для профилактики грибковых инфекций у больных с иммунодефицитом, считающихся в группе риска вследствие нейтропении, получающих цитотоксичную химиотерапию или лучевую терапию, препарат назначают по 3-12 мг/кг/сут в зависимости от выраженности и длительности сохранения индуцированной нейтропении. Применение у пожилых людей При отсутствии признаков почечной недостаточности препарат назначают в обычной дозе. Применение у больных с почечной недостаточностью При однократном приеме изменения дозы не требуется. У больных, включая детей, с нарушением функции почек при многократном применении препарата следует первоначально ввести ударную дозу от 50 мг до 400 мг, после чего суточную дозу (в зависимости от показания) устанавливают согласно следующей таблице: Клиренс креатинина (мл/мин) Процент рекомендуемой дозы >50 100% ?50 (без диализа) 50% Регулярный диализ 100% после каждого диализа Больные на регулярном диализе должны получать 100% рекомендуемой дозы после каждого диализа; в дни, когда нет диализа, больные должны получать сокращенную дозу в соответствии с их клиренсом креатинина.

Дифлюкан побочные действия

 • Жиі - бас ауыруы - іштің ауыруы, құсу, диарея, жүректің айнуы - АЛТ белсенділігінің жоғарылауы, AСT белсенділігінің жоғарылауы, қандағы сілтілі фосфатаза белсенділігінің жоғарылауы - бөртпе Жиі емес - анемия - тәбеттің төмендеуі - ұйқышылдық, ұйқысыздық - құрысулар, парестезия, бас айналу, дәм сезудің өзгеруі - бас айналу - іш қату, диспепсия, метеоризм, ауыздың құрғауы - холестаз, сарғаю, билирубин деңгейінің жоғарылауы - дәрілік бөртпе*, есекжем, қышыну, қатты терлеу - миалгия - қатты қажу, дімкәстану, астения, қызба Сирек - агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения - анафилаксия - гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипокалиемия - тремор - «пируэт» типті полиморфты қарыншалық тахикардия (torsades de pointes), QT аралығының ұзаруы - бауыр функциясының жеткіліксіздігі, гепатоцеллюлярлық некроз, гепатит, гепатоцеллюлярлық зақымдану - уытты эпидермалық некролиз, Стивенс - Джонсон синдромы, жедел жайылған экзантематозды пустулез, эксфолиативті дерматит, ангионевроздық ісіну, беттің ісінуі, алопеция (шаштың түсуі) Белгісіз - эозинофилиямен және жүйелі симптомдармен дәрілік реакция (DRESS) * Тұрақты дәрілік эритеманы қоса Часто - головная боль - боль в животе, тошнота, рвота, диарея - увеличение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение уровня щелочной фосфатазы в крови - сыпь Нечасто - анемия - пониженный аппетит - сонливость, бессонница - судороги, парестезия (нарушение чувствительности кожи в виде онемения, чувства покалывания, «мурашек»), головокружение, изменение вкуса - вертиго - запор, диспепсия, метеоризм, сухость во рту - холестаз, желтуха, повышение уровня билирубина - зуд, лекарственная сыпь, крапивница, повышенное потоотделение - миалгия - повышенная утомляемость, недомогание, астения, лихорадка Редко - агранулоцитоз, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения - анафилаксия - гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, гипокалиемия - тремор - многоформная желудочковая пароксизмальная тахикардия, удлинение интервала QT - печеночная недостаточность, гепатоцеллюлярный некроз, гепатит, гепатоцеллюлярные повреждения - токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса - Джонсона, острый генерализованный экзантематозный пустулез, эксфолиативный дерматит, ангионевротический отек, отек лица, алопеция Пациенты детского возраста Характер и частота нежелательных реакций, а также отклонения лабораторных показателей от нормы, зафиксированные во время клинических исследований у пациентов детского возраста, сравнимы с таковыми у взрослых пациентов. Сообщение сведений о предполагаемых нежелательных реакциях Сообщение сведений о побочных действиях после регистрации лекарственного препарата имеет важное значение для мониторинга соотношения пользы и риска применения препарата. Всем медицинским работникам и пациентам следует сообщать о любых нежелательных реакциях по адресу и телефонам, указанным в конце данной инструкции по медицинскому применению.

Лекарственное взаимодействие

Одновременное применение следующих лекарственных препаратов противопоказано Цизаприд: были зарегистрированы случаи нежелательных явлений со стороны сердца, в том числе случаи многоформной желудочковой пароксизмальной тахикардии, у пациентов, получавших одновременно Дифлюкан® и цизаприд. Одновременное применение Дифлюкана® по 200 мг один раз в день и цизаприда по 20 мг четыре раза в день приводит к значительному повышению уровней цизаприда в плазме крови и удлинению интервала QT. Терфенадин: исследования взаимодействий были проведены по причине возникновения серьезной сердечной аритмии, развившейся по причине удлинения интервала QT у пациентов, получавших азольные противогрибковые препараты вместе с терфенадином. По данным исследования при применении флуконазола в дозе 200 мг в сутки удлинения интервала QT не наблюдалось. Другое исследование, при котором флуконазол принимался по 400 мг и 800 мг в сутки, показало, что прием флуконазола в дозах 400 мг в сутки и более приводит к значительному повышению плазменных уровней терфенадина. Одновременное применение Дифлюкана® в дозах 400 мг и более и терфенадина противопоказано. Одновременное применение Дифлюкана® в дозах менее 400 мг в сутки и терфенадина следует проводить под тщательным наблюдением врача. Астемизол: одновременное применение Дифлюкана® и астемизола может привести к снижению клиренса астемизола. Повышенные плазменные концентрации астемизола могут привести к удлинению интервала QT и, в редких случаях, к возникновению многоформной желудочковой пароксизмальной тахикардии. Пимозид: одновременное применение Дифлюкана® и пимозида может привести к ингибированию метаболизма пимозида. Повышенные плазменные концентрации пимозида могут привести к удлинению интервала QT и, в редких случаях, к возникновению многоформной желудочковой пароксизмальной тахикардии. Хинидин: одновременное применение Дифлюкана® и хинидина может привести к ингибированию метаболизма хинидина. При применении хинидина наблюдались случаи удлинения интервала QT и редкие случаи многоформной желудочковой пароксизмальной тахикардии. Эритромицин: одновременное применение Дифлюкана® и эритромицина увеличивает потенциальный риск кардиотоксичности (удлиненный интервал QT, многоформная желудочковая пароксизмальная тахикардия) и, как следствие, внезапной сердечной смерти. Одновременное применение следующих лекарственных препаратов не рекомендуется Галофантрин: Дифлюкан® может увеличивать плазменную концентрацию галофантрина из - за ингибирующего действия на фермент CYP3A4. Одновременное применение флуконазола и галофантрина увеличивает потенциальный риск кардиотоксичности (удлиненный интервал QT, многоформная желудочковая пароксизмальная тахикардия) и, как следствие, внезапной сердечной смерти. Одновременное применение следующих лекарственных препаратов требует осторожности и коррекции их дозы Влияние других лекарственных препаратов на флуконазол Рифампицин: одновременное применение Дифлюкана® и рифампицина приводит к снижению значений AUC на 25 % и сокращению периода полувыведения флуконазола на 20 %. Пациентам, которые совместно принимают рифампицин, следует увеличить дозу флуконазола. Влияние флуконазола на другие лекарственные препараты Дифлюкан® является сильным ингибитором изофермента CYP2C9 цитохрома P - 450, и умеренным ингибитором CYP3A4. Дифлюкан® также ингибирует изофермент CYP2C19. Также существует риск повышения плазменной концентрации других составляющих, метаболизируемых ферментами CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4 и применяемых одновременно с Дифлюканом®. Поэтому сочетать данные препараты следует осторожно, и пациенты должны находиться под тщательным наблюдением врача. Ингибирующее действие Дифлюкана® на ферменты продолжается в течение 4 - 5 дней после прекращения лечения данным препаратом из - за длительного периода его полувыведения. Алфентанил: в ходе одновременного применения Дифлюкана® (400 мг) и внутривенно алфентанила (20 мкг/кг) у здоровых добровольцев значение AUC10 алфентанила повышается в 2 раза, возможно, из - за ингибирования фермента CYP3A4. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы алфентанила. Амитриптилин, нортриптилин: Дифлюкан® усиливает действие амитриптилина и нортриптилина. Концентрацию 5 - нортриптилина и (или) S -амитриптилина можно измерить перед началом сопутствующего лечения и через неделю после него. При необходимости следует производить коррекцию дозы амитриптилина или нортриптилина. Амфотерицин В: одновременное применение Дифлюкана® и амфотерицина B показывает следующие результаты: слабый аддитивный противогрибковый эффект при системных инфекциях, вызванных C. albicans, отсутствие взаимодействия при внутричерепной инфекции, вызванной Cryptococcus neoformans, антагонизм двух препаратов при системной инфекции, вызванной Aspergillus fumigatus. Антикоагулянты: в ходе пострегистрационного применения, у пациентов, принимающих Дифлюкан® в сочетании с варфарином, были зафиксированы кровотечения (кровоподтеки, носовое кровотечение, желудочно - кишечное кровотечение, гематурия и мелена), сопровождавшиеся увеличением протромбинового времени. Во время сопутствующего лечения Дифлюканом® и варфарином протромбиновое время увеличивается в 2 раза, возможно, из - за ингибирования метаболизма варфарина посредством изофермента CYP2C9. У пациентов, которые принимают кумариновые антикоагулянты в сочетании с Дифлюканом®, следует контролировать протромбиновое время. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы варфарина. Бензодиазепины (короткого действия) (мидазолам, триазолам): после перорального приема мидазолама Дифлюкан® приводит к существенному повышению концентраций мидазолама и психомоторным эффектам. В случае необходимости сопутствующего лечения бензодиазепином пациентов, которые принимают Дифлюкан®, следует уменьшить дозу бензодиазепина и вести соответствующее наблюдение пациентов. Карбамазепин: Дифлюкан® ингибирует метаболизм карбамазепина и повышает концентрацию последнего в сыворотке крови на 30 %. Существует риск развития карбамазепиновой токсичности. Может потребоваться коррекция дозы карбамазепина в зависимости от показателей концентрации или эффекта. Блокаторы кальциевых каналов: некоторые антагонисты кальциевых каналов (нифедипин, исрадипин, амлодипин, верапамил и фелодипин) метаболизируются ферментом CYP3A4. Дифлюкан® может значительно повышать системное воздействие антагонистов кальциевых каналов. Рекомендуется частый контроль побочных действий препаратов. Целекоксиб: во время сопутствующей терапии Дифлюканом® (200 мг в сутки) и целекоксибом (200 мг), Cmax и AUC целекоксиба увеличиваются на 68 % и 134 %. Может потребоваться половина дозы целекоксиба в сочетании с Дифлюканом®. Циклофосфамид: комбинированная терапия циклофосфамида и Дифлюкана® приводит к повышению уровней билирубина и креатинина в сыворотке крови. Комбинация может быть использована до того, как появится риск увеличения уровней билирубина и креатинина в сыворотке крови. Фентанил: был зафиксирован один случай с летальным исходом, который мог быть вызван взаимодействием фентанила и флуконазола. Более того, у здоровых добровольцев было показано, что Дифлюкан® значительно задерживает элиминацию фентанила. Повышенные концентрации фентанила могут привести к дыхательной недостаточности. Следует вести тщательное наблюдение за пациентами на предмет возможного риска угнетения дыхания. Может потребоваться коррекция дозы фентанила. Ингибиторы гидроксиметилглутарил - кофермента A - редуктазы (ГМГ - КоA - редуктазы): увеличивается риск развития миопатии и острого некроза скелетных мышц (рабдомиолиз), когда Дифлюкан® назначают одновременно с ингибиторами ГМГ - КоA - редуктазы, которые метаболизируются через CYP3A4, такие как аторвастатин и симвастатин, или через CYP2C9, такие как флувастатин. При необходимости сопутствующей терапии, больной должен наблюдаться у врача на появление симптомов миопатии и рабдомиолиза, а также должен проводиться контроль уровня креатинкиназы. Прием ингибиторов ГМГ - КоA - редуктазы следует прекратить, если наблюдается значительное повышение уровня креатинкиназы, или если диагностирована или подозревается развитие миопатии или рабдомиолиза. Иммунодепрессанты Циклоспорин: Дифлюкан® значительно повышает концентрацию и значение AUC циклоспорина. При одновременном применении Дифлюкана® (в дозе 200 мг в сутки) и циклоспорина (в дозе 2,7 мг/кг/сутки) наблюдалось повышение значения AUC циклоспорина в 1,8 раза. Эту комбинацию препаратов можно использовать, уменьшив дозу циклоспорина в зависимости от его концентрации. Эверолимус: Дифлюкан® может увеличивать концентрации эверолимуса в сыворотке крови из - за ингибирования фермента CYP3A4. Сиролимус: Дифлюкан® увеличивает плазменную концентрацию сиролимуса, предположительно, путем ингибирования метаболизма сиролимуса посредством CYP3A4 и Р - гликопротеина. Эта комбинация может использоваться при коррекции дозы сиролимуса в зависимости от эффекта и показателей концентрации. Такролимус: Дифлюкан® может увеличивать концентрации такролимуса в сыворотке крови при пероральном применении до 5 раз по причине ингибирования метаболизма такролимуса вследствие ингибирования фермента CYP3A4 в кишечнике. При внутривенном применении такролимуса существенных фармакокинетических изменений не наблюдалось. Повышение уровней такролимуса приводило к развитию нефротоксичности. Дозу такролимуса при пероральном применении следует уменьшать в зависимости от его концентрации. Лозартан: Дифлюкан® ингибирует метаболизм лозартана к его активному метаболиту (Е - 3174), который отвечает за большую часть антагонизма рецепторов ангиотензина II, который происходит во время лечения лозартаном. Больные должны постоянно контролировать артериальное давление. Метадон: Дифлюкан® может повысить концентрации метадона в сыворотке крови. Может потребоваться коррекция дозы метадона. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): Cmax и AUC флурбипрофена увеличиваются на 23 % и 81 %, при одновременном назначении с Дифлюканом® по сравнению с монотерапией флурбипрофеном. Аналогичным образом, Cmax и AUC фармакологически активного изомера (S -(+) - ибупрофен) увеличиваются на 15 % и 82 %, когда Дифлюкан® назначается одновременно с рацемической смесью ибупрофена (400 мг) по сравнению с монотерапией последнего. Дифлюкан® может усилить системное воздействие других НПВП, которые метаболизируются посредством CYP2C9 (например, напроксен, лорноксикам, мелоксикам, диклофенак). Рекомендуется частый мониторинг на побочное действие и токсичность, связанную с НПВП. Может потребоваться коррекция дозы НПВП. Пероральные контрацептивы: не было отмечено никакого существенного влияния дозы Дифлюкана® 50 мг на уровень гормонов, в то время как при суточной дозе 200 мг, AUC (площади под кривой концентрация - время) этинилэстрадиола и левоноргестрела были увеличены на 40 % и 24 %. Таким образом, многократное применение Дифлюкана® в вышеуказанных дозах не оказываеат влияние на эффективность комбинированных пероральных противозачаточных препаратов. Ивакафтор: одновременное применение с ивакафтором, стимулятором гена регулятора трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTR), повышало уровень воздействия ивакафтора в 3 раза, а уровень воздействия гидроксиметил - ивакафтора (M1) - в 1,9 раза. Снижение дозы ивакафтора до 150 мг один раз в сутки рекомендовано пациентам, одновременно принимающим умеренные ингибиторы CYP3A, такие как флуконазол и эритромицин. Фенитоин: Дифлюкан® ингибирует печеночный метаболизм фенитоина. Одновременное многократное применение Дифлюкана® в дозе 200 мг и фенитоина в дозе 250 мг внутривенно приводило к повышению значений AUC24 фенитоина на 75 % и Cmin на 128 %. При одновременном применении должны проверяться уровни концентрации фенитоина в сыворотке крови, чтобы избежать проявлений токсичности фенитоина. Преднизон: был зафиксирован случай, когда у пациента после трансплантации печени, получавшего лечение преднизоном, после прекращения трехмесячной терапии флуконазолом развилась острая недостаточность коры надпочечников. Предполагается, что отмена Дифлюкана® привела к увеличению активности фермента CYP3A4, что в свою очередь вызвало усиление метаболизма преднизона. Пациентов, получающих длительно лечение Дифлюканом® и преднизоном, следует наблюдать на предмет развития недостаточности коры надпочечников после отмены Дифлюкана®. Рифабутин: одновременное применение с Дифлюканом® приводит к повышению величины AUC рифабутина в сыворотке крови до 80 %. Сообщалось о случаях развития увеита у больных, которым одновременно назначали Дифлюкан® и рифабутин, и следует обращать внимание на симптомы проявления токсичности рифабутина. Необходим тщательный контроль состояния больных, получающих рифабутин и Дифлюкан® одновременно. Саквинавир: Дифлюкан® повышает значения AUC и Cmax саквинавира с участием ферментов приблизительно на 50 % и 55 % соответственно из - за ингибирования печеночного метаболизма саквинавира с участием фермента CYP3A4, а также ингибирования P - гликопротеина. Взаимодействие с саквинавиром/ритонавиром не было изучено и может быть более выраженным. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы саквинавира. Препараты сульфонилмочевины: Дифлюкан® удлиняет период полувыведения из сыворотки крови при одновременном приеме пероральных препаратов сульфонилмочевины (например, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид). Рекомендуется частый контроль глюкозы крови и соответствующее уменьшение дозы сульфонилмочевины. Теофиллин: прием Дифлюкана® по 200 мг в течение 14 дней приводит к снижению средней скорости клиренса теофиллина на 18 %. Необходимо тщательно наблюдать больных, принимающих Дифлюкан® и теофиллин в высоких дозах, или больных с повышенным риском токсического действия теофиллина, с целью своевременного выявления симптомов передозировки теофиллина; при их появлении терапию следует изменить соответствующим образом. Алкалоид Барвинка: Дифлюкан® может повысить плазменные уровни алкалоида барвинка (например, винкристин и винбластин) и привести к нейротоксичности, из - за ингибирующего действия на CYP3A4. Витамин А: в описании одного клинического случая у пациента, который проходил комбинированную терапию полностью транс - ретиноевой кислотой (кислотная форма витамина A) и Дифлюканом®, было зафиксировано развитие нежелательных эффектов со стороны ЦНС в виде идиопатической внутричерепной гипертензии, которая исчезала после отмены Дифлюкана®. Эту комбинацию можно использовать, но пациентов следует наблюдать с целью выявления побочных эффектов, связанных с ЦНС. Зидовудин: Дифлюкан® увеличивает Cmax и AUC зидовудина на 84 % и 74 %, из - за приблизительно 45 % снижения клиренса зидовудина при пероральном приеме. Период полувыведения зидовудина удлиняется приблизительно на 128 % после комбинированной терапии с Дифлюканом®. Пациенты, получающие эту комбинацию должны наблюдаться с целью выявления побочных реакций, связанных с приемом зидовудина. Может потребоваться уменьшение дозы зидовудина. Дифлюкан® для внутривенного введения совместим со следующими растворами: - 5 % и 20 % раствор глюкозы, - раствор Рингера, - раствор Хартманна, - раствор калия хлорида в глюкозе, - 4,2 % и 5 % раствор натрия бикарбоната, - 3,5 % раствор аминазина, - 0,9 % раствор натрия хлорида, - Диалафлекс (6,36 % раствор для перитонеального диализа).

Передозировка

Дифлюкан препаратымен артық дозалану жағдайлары тіркелген. Симптомдары: елестеулер және параноидальді мінез-құлық. Емі - симптоматикалық (соның ішінде демеуші шаралар және асқазанды шаю). Дифлюкан негізінен несеппен бірге шығады, сондықтан қарқынды диурез препараттың шығарылуын жеделдетуі мүмкін. 3 сағатқа созылатын гемодиализ сеансы Дифлюканның плазмадағы деңгейін шамамен 50 %-ға төмендетеді. Были зарегистрированы случаи передозировки препаратом Дифлюкан®. Симптомы: галлюцинации и параноидальное поведение. Лечение - симптоматическое (в том числе поддерживающие меры и промывание желудка). Дифлюкан® выводится, в основном, с мочой, поэтому форсированный диурез может ускорить выведение препарата. Сеанс гемодиализа длительностью 3 ч снижает уровень Дифлюкана® в плазме примерно на 50 %.

Условия хранения

 • беречь от детей

Синонимы

 • флуконазол
 • форкан
 • дифлазон
 • микомакс
 • микосист
Сертификаты
Фото
Оформить самовывоз Дифлюкан в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 126 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 126 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555